Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttets strategi 2024-2028


Collage av arbeid på tråldekk og smilende dame

Havforskningsinstituttet skal være et ledende marint forskningsinstitutt som det er knyttet høy tillit til, og som leverer kunnskap, rådgivning og datatjenester av høy kvalitet, betydning og relevans.

Havforskningsinstituttet fyller 125 år halvveis ut i den nye strategiperioden. Disse langt over hundre år med havforsking gir oss et solid fundament å stå på. Det trengs nå som endringene kommer raskere og vi får stadig kortere tid på å omstille oss. Vilje og evne til endring går som en blå tråd gjennom den nye strategien vår.

Som kunnskapsinstitusjon har vi alle forutsetninger for å lykkes: kreative, kloke medarbeidere som motiveres, ikke bare av jobben de gjør, men avHIs samfunnsoppdrag. 

Havforskningsinstituttet har gjennomgått en rivende utvikling, og er i dag et av Europas største marine forskningsmiljø. Så erfarer vi også at samfunnsutfordringene blir mer komplekse, og at langt flere oppgaver skal løses for de samme eller kanskje til og med færre ressurser enn i dag. Vår nye strategi hjelper oss å navigere fremover. Den setter retning for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag med de midlene vi til enhver tid har til rådighet – samtidig som vi griper mulighetene som oppstår.

Vi skal strekke oss for å få ned fotavtrykket på klima og natur; også i egen virksomhet. Innovasjon og teknologi blir enda viktigere verktøy både i den daglige driften og når vi setter kursen mot fremtidens hav. 

Når vi effektiviserer virksomheten og spisser strategien, frigjør vi også noen ressurser. De skal pløyes inn i fremtidsrettet utvikling. Det er her vi skal drive nybrottsarbeid, pilotstudier og nysgjerrighetsdrevne aktiviteter. Ambisiøse mål, høy faglig kvalitet i alle ledd og kontinuerlig vitenskapelig publisering er viktig for at vi lykkes. Disse satsingene er også en forutsetning for å nå målet om at vi skal øke vår eksterne forskningsportefølje.

For å oppnå rene og rike hav og kystområder, kreves det en klar aksept av naturens egenverdi. Vårt arbeid med helhetlig havforvaltning ivaretar denne dimensjonen, og gir Norge et godt utgangspunkt for å oppfylle sin del av naturavtalen. Vi skal videreutvikle kunnskapsstøtten til global utvikling i tråd med instituttets øvrige satsing på helhetlig økosystem- forvaltning.

De store utfordringene må løses på tvers av sektorer, landegrenser og verdenshav. Vi har valgt å kalle dette aktørlandskapet for økosystemet. Den tradisjonelle forståelsen av begrepet er kjent og kjær for oss.

I overført betydning favner økosystem breiere og illustrerer bedre alle de sammenhenger, nivå og koblinger som kjennetegner verden av i dag. Vi skal utnytte denne dynamikken til utvikling internt og i søken etter nye aktører og arenaer for samarbeid. 

Så er vi oss særlig bevisst vårt ansvar for å finne riktig vekting mellom HIs kjerneleveranser og den innsatsen fremtidens hav vil kreve av oss. Og – ikke minst – hva kommende generasjoner vil ønske av oss.


Menneskene i midten

Illustrasjonsfoto Collage av personer

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs

Vi skal: 

 • Være en smidig og lærende organisasjon i stadig utvikling
 • fremme tverfaglig samarbeid av høy kvalitet, helehetstenking og mobilitet
 • bygge felles forståelse av og videreutvikle samfunnsoppdraget vårt

Samfunnsrelevans og tillit

Personer i arbeidstøy som jobber med fangst i et kar

Forskning og overvåkning for fremtidens behov

Vi skal bidra med kunnskap og råd til:

 • et bærekraftig, grønt skifte nasjonalt og globalt
 • god sameksistens mellom eksisterende og nye marine næringer
 • beste praksis for helhetlig økosystemtilnærming og risikovurderinger 

Effektive og fremtidsrettede:

Collage av fiskemerd, fisk under en lupe og to personer

Vi øker innovasjonstakten

Vi skal:  

 • bruke ny teknologi til datafangst, integrering og modellering
 • dele våre data og gjøre dem tilgjengelig for alle – overalt
 • sikre forskningsinfrastruktur av høy internasjonal standard
 • utvikle miljøvennlig fangst- og havbruksteknologi som også fremmer dyrevelferden


Vår plass i økosystemet

Collage av personer i en paneldamtale og mange folk på båtdekk med hjelm på hodet

Den foretrukne kunnskapsleverandøren for hav

Vi skal:   

 • styrke våre nasjonale og internasjonale kunnskapsnettverk og søke nye samarbeid
 • øke dialogen med sektorer og næringer
 • tiltrekke oss meritterte forskere og dyktige studenter fra Norge og resten av verden