Gå til hovedinnhold

Lab Flødevigen

Laboratoriet ved Forskningsstasjonen Flødevigen utfører analyser som bidrar i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og prosjekter rettet mot forvaltning og overvåkning. Laboratoriet har tett samarbeid med mange forsknings og utdanningsinstitusjoner, og det er formalisert avtale om samarbeid med Universitetet i Agder.

Lab Flødevigen består av en gruppe mindre laboratorier tilpasset ulike områder:

  • Planteplanktonlab.
  • Algedyrkningslab.
  • Flerbrukslab.
  • Planktonkjemilab.
  • Molekylær-/genetikklab.
  • Generell prøvetakning/våtlab.

Planteplanktonlaboratoriet

Her gjør vi kvalitative og kvantitative algeanalyser av sjøvannsprøver. Analysene gir instituttet mulighet til å overvåke og kartlegge algeforekomstene i norske hav- og kystområder. 

Algelaboratoriet arbeider innenfor en rekke ulike prosjekter, både interne -og eksterne. Vi gjør rutinemessig algeovervåkning av hav- og kystområder samt overvåkning av skadelige alger for skjell på oppdrag for Mattilsynet. Vi utfører analyser i forbindelse med skadelige algeoppblomstringer, og vi hadde bl.a. en aktiv rolle i Chrysochromulina-oppblomstringen våren 2019.

Mikroskop er vårt viktigste hjelpemiddel i arbeidet med opparbeiding av planteplanktonprøver. Mikroskopsamlingen består av både rettvendte- og omvendte mikroskoper, og de fleste er utstyrt med kamera. 

Flow cam-laser skal nå kombineres med mikroskopering for kvantitative analyser.

Analysene som blir utført på algelaboratoriet blir gjort i henhold til Norsk Standard. Teknikerne på laboratoriet deltar jevnlig på den internasjonale ringtesten IPI (International Phytoplankton Intercomparison).

Algelaboratoriet har en liten kultursamling med utvalgte planteplanktonarter og muligheter for isolering av alger fra naturlige prøver. Laboratoriet utfører også analyse av klorofyll.

Algedyrkningslaboratoriet

Her dyrker vi mikro- og makroalger til forsknings- og undervisningsformål. Laben gir HI mulighet for ulike studier og forsøk med blant annet potensielle, kommersielt interessante arter. 

Prosjekter knyttet til algedyrkingslaben er innen blå vekst på lavtrofisk nivå, restaurering av naturlige bestander, isolering av planteplankton fra naturlige prøver m.m. Laben er ny og fremdeles under utforming og oppbygging. 

Algedyrkningslaben er utstyrt med ulike vekstskap hvor temperatur, daglengde og lys kan styres. Laben har i tillegg mikroskop, stereolupe (med kamera), sterilbenk og diverse utstyr som trengs for isolering av arter og dyrking.

Algedyrkingslaben er nært knyttet til gamle akvariehallen hvor algene kan dyrkes i noe større skala. Flødevigen har konsesjon til dyrking av 6 ulike makroalger i landbasert anlegg og venter på konsesjon for dyrking i sjø.

Flerbrukslaboratoriet

– kvalitative og kvantitative dyreplanktonanalyser, artsbestemmelse av fiskeegg og -larver – FlowCam-analyse, fiskeskjell- og otolittlesing 

Som overskriften antyder, utføres det her en sammensatt gruppe analyser. Utstyret består i hovedsak av stereoluper og utstyr til fotografering og billedanalyse. FlowCam-instrumenter benyttes til billedanalyse gjennom en automatisert prosess. Her er også utstyr til tørking og veiing av prøver, innstøping og sliping av otolitter.

På laboratoriet gjøres visuell artsbestemmelse av dyreplankton og tørrvektsbestemmelse. Det gjøres også visuell artsbestemmelse av fiskeegg og fiskelarver. FlowCam-instrumentene prosesserer vannprøver med plankton fra ulike størrelsesfraksjoner, og dekker både microzooplankton og zooplankton, med et spekter i størrelsesorden 30–3000 µm. Instrumentene gir oss et biomasse-størrelsesspektrum, men kan også gi noe taksonomisk informasjon.

Planktonkjemilaboratoriet 

– analyser på næringssalter, O2 og H2S, gulstoff og pH.


På dette laboratoriet analyserer vi næringssalter i sjøvann (nitritt, nitrat, fosfat, silikat og ammonium), i tillegg til totalt fosfor, totalt nitrogen, partikulært fosfor, oksygen, hydrogensulfid, gulstoff og pH. Prøvene blir i hovedsak samlet inn fra kyst- og fjordområder og Skagerrak, noe som gir stor variasjon i verdiene.

Laboratoriet har deltatt i QUASIMEME ("Quality Assurance of Information for Marine Environmental Monitoring in Europe") siden 1993, med meget gode resultater.

Molekylær-/genetikklaboratoriet

–  DNA-analyser og ulike molekylærbiologiske teknikker. Analysene her muliggjør blant annet populasjonsgenetiske studier og artsidentifisering.

Overingeniør Ida Kristin Mellerud sjekker genetikken til ulike typer torsk. Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / HI

Dette laboratoriet gjør DNA-analyser ved hjelp av Illumina MiSeq NGS (Next Generation Sequencing) og Real-Time PCR. Sekvensering benyttes for ddRAD, barcoding og GT-Seq (genoyping by sequencing. Disse analysene brukes for eksempel til å gjøre populasjonsgenetiske studier der man kartlegger bestandsstruktur hos ulike marine arter. I tillegg benyttes DNA-analysene som et viktig verktøy for artsidentifisering, både på individnivå og i blandede prøver. Eksempler på dette er artsidentifisering av fiskeegg og bestemmelse av mageinnhold (molekylær diettanalyse).

Nytt fra 2020 er robotsystem fra Hamilton Robotics med automatisert prosess for DNA-ekstraksjon og komplekse pipetteringsoppgaver.

Prøvetakningsrom/våtlaboratorium

Her gjøres prøvetaking og grovbearbeiding av prøver av fisk og andre marine organismer. 

Våtlaben i Flødevigen er for tiden under ombygging, og vil stå klar i løpet av våren 2020. Dette rommet får en robust innredning, med prøvetakningsbenker og utstyr for måling, veiing og undersøkelser med stereolupe.

Les mer om Forskningsstasjonen Flødevigen