Gå til hovedinnhold

Forsøkslaboratorier for fiskehelse

HI 036568 lab EAL

Forsøkslab-en vår i høyblokken omfatter sju forskningsfasiliteter relatert til akvatiske organismer. Fem av disse enhetene er tilrettelagt for smitteforsøk (bl.a. ILA-, PD- og PRV-virus). Vi kan også holde eksotiske arter og agenser av virus/bakterier/parasitter/sopp, og vi kan holde introduserte arter (f.eks. stillehavsøsters og amerikansk hummer) med høyeste grad av sikkerhet. Laboratoriene er godkjent av Mattilsynet og Veterinærinstituttet etter vannbehandlingsforskriften.

Havforskningsinstituttet i Bergen er godkjent som læredrift i akvakulturfaget. 

Vi har stort fokus på velferd når vi bruker fisk i førsøk. De tre R-ene: Replacement (erstatning), Reduction (reduksjon) og Refinement (forbedring) er hele tiden med i utføringen av forsøkene våre.

Lakseluslaboratorier

Produksjon av lakselus
På lab. 1 har vi 60–70 laks gående hele tiden. Denne fisken er vert for de tre stammene vi har fast av lakselus ved Havforskningsinstituttet. Produksjonen vår gjør at forskerne har lett tilgang til lakselus året gjennom slik at de kan brukes i forsøk med fisk og til videre studier av lakselus (anatomi, biologi, genetikk, immunologi o.a.).

På lab. 2 har vi 36 kar på ca. 100 liter som blir brukt til RNAi-forsøk. Formålet med RNAi-forsøkene er å screene proteiner som er viktig for lakselus og som på sikt kan gi fremtidige vaksinekandidater. I tillegg har vi et luseklekkeri som blir brukt til å inkubere eggstrenger fra lakselus. 

Smittelaboratorier

 • Det er mulig å gjennomføre forsøk med smitteagens (parasitter, bakterier og virus) på alle laboratorier som har behandling av avløpsvann, dvs. lab. 2, 4, 5 og 6.
 • Lab. 2 brukes fortrinnsvis til lakselus, men det er gryende interesse for å ha virus/bakterieforsøk også på lab. 2.
 • Lab. 4 har i stor grad vært utleid til hybrid-hummer siden 2009, da de trenger behandling av avløpsvannet. I tillegg er det 6 kar på lab-en som brukes i smitteforsøk.
 • Lab. 5 har 18 kar som brukes til smitteforsøk.
 • Lab. 6 har 12 kar, hvor 9 brukes til smitteforsøk. 

Sebrafisklaboratoriet

Sebrafisk er en viktig modellorganisme for genetikk-, toksikologi- og ernæringsbaserte studier. Det er per i dag fem ulike linjer, deriblant transgene linjer, som brukes i forsøkssammenheng. Anlegget er RAS som inkluderer en serie mekaniske og biologiske filtre, kombinert med kjemisk- og UV-lys-behandling for å opprettholde god vannkvalitet og eliminere sykdomsspredning. Denne lab-en er godkjent for smitte, men i utgangspunktet er hovedformålet ernærings- og toksikologiske forsøk.

Ovennevnte studier krever spesialdesignede reoler som er adskilt fra hverandre i pågående forsøk. Lab. 7 er helt ny, 65 m2 og med adskilt prøvetakingsrom.  

Utekar 

På bakplassen står det seks kar på ca. 1,5 kubikk. Karene blir i all hovedsak brukt til luseaktivitet og til oppbevaring av fisk som skal inn på lab. 1 og lab. 2.
 

Det finnes fem vanntyper som kan kombineres i forhold til ønsket temperatur og salinitet i forsøkene:

Forkortelse

Egenskap

SV5

Sjøvann fra 127 m dybde (råvann)

SV10

Sjøvann fra 47 m dybde (råvann)

SV20

Oppvarmet SV5 (maks 15 oC)

FV10

Ferskvann (råvann)

FV20

Oppvarmet FV10

 

Havforskningsinstituttets desinfeksjonsanlegg er konstruert ut fra allerede eksisterende anlegg, og betegnes derfor som kategori 3-anlegg. Behandling av avløpsvannet foregår ved tilsetning av NaClO etter kravene fastsatt i Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet. Iht. kravene fastsatt i denne forskriften skal anlegget kunne filtrere og desinfisere avløpsvann fra følgende type forsøk med en høy grad av sikkerhet:

 • Forsøk med bakterier/virus/parasitter som er listeført på sykdomsliste 1 (eksotiske sykdommer)
 • Forsøk med bakterier/virus/parasitter som er listeført på sykdomsliste 2 (ikke-eksotiske sykdommer)
 • Forsøk med bakterier/virus/parasitter som er listeført på sykdomsliste 3 (nasjonale sykdommer)
 • Eksotisk smittestoff
 • Eksotiske arter av akvatiske organismer
 • Ukjent smittestoff
 • Ikke-listeførte sykdommer

 

​​​​​​​

H-BN-303 – Tillatelse til å etablere anlegg til oppdrett av bløtdyr og krepsdyr. 
H-BN-20 – Tillatelse til å etablere anlegg for oppdrett av andre fiskearter enn laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg. Gjelder oppdrett av marin fisk. 
H-BN-21 – Tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret til forsøks- og forskningsformål. 
H-BN-22 – Tillatelse til oppdrett av settefisk av laks, ørret og regnbueørret.