Gå til hovedinnhold

Tema: Laks

Det finnes flere typer laks. Arten vi har i Norge heter atlantisk laks. Laksen har to livsfaser; de første årene av sitt liv lever den i elven før den gjennomgår fysiologiske forandringer og vandrer ut i sjøen som smolt.

Smolten vandrer ut gjennom fjordene og videre ut i havet hvor den tilbringer de neste ett til fire år. I denne perioden vokser laksen raskt, og når den er kjønnsmoden vandrer den tilbake til elven den ble født for å gyte.

Gytevandringen av voksen laks opp i elvene foregår fra sent på våren til utpå høsten. Selve gytingen skjer sent på høsten. I Norge gyter de fleste laks samme år som de vandrer opp i elven, men i enkelte andre områder, som for eksempel Skottland, går en del laks opp i elven året før de skal gyte.

Laksen vender i stor grad tilbake til elvene der den ble født, og i større elvesystemer også til den delen av vassdraget den vokste opp i. Denne mekanismen kalles homing, og det er enda ikke fullt ut forstått hvordan laksen greier å finne tilbake til sin barndoms elv. Teorier har vært framsatt om at laksen på den siste del av reisen tilbake til elven bruker luktesansen til å orientere seg. Men teorien er omdiskutert, og kan ikke forklare hvordan laksen finner veien over store havområder. Nyere forskning tyder på at smolten på sin vandring fra elven og ut i havet innprenter komplekse signaler fra en rekke ulike stimuli som gjør at den siden kan finne tilbake til elven.

Under gytingen i sent på høsten velger hunnen seg ut et passende område med god strøm og grov grus. Flere hanner konkurrerer som regel om hunnens gunst, og det kan oppstå regelrette kamper mellom dem. I tillegg kjønnsmodner en del hanner som ungfisk, såkalte dverghanner.

Disse sniker seg inn under hunnen idet hun legger eggene, og forsøker å befrukte dem. Forsøk har vist at denne strategien kan være effektiv, og at en høy andel av eggene kan befruktes av en eller flere dverghanner.

Etter at eggene er gytt, bruker hunnen sporden til å dekke dem til med grov grus og steiner. Eggene ligger nede i elvegrusen til de klekker utpå våren. De første ukene av sitt liv har yngelen næring fra en plommesekk, før de når de er fem-seks uker gamle begynner å ta til seg næring.

En del av de voksne fiskene er utmattet og dør etter gytingen, men noen overlever og blir stående i elven til utpå våren før de vandrer ut i havet for å beite. Enkelte laks kan returnere til elven flere ganger for å gyte.

Etter hvert som yngelen vokser kommer den opp av grusen og blir frittsvømmende, og kalles da parr. Parren lever i elva i minst ett år før den går ut i havet, avhengig av temperatur og næringstilgang. I kalde elever, som for eksempel breelver i Sogn og Fjordane kan parren stå i elva i opptil fem år.

Når parren har nådd en viss størrelse (11-12 cm) er den klar for en fysiologisk omstilling til livet i saltvann; den forvandles til smolt og vandrer ut i sjøen i perioden april-juli. Smoltifiseringen innebærer en rekke fysiologiske endringer, og den får et sølvskimrende ytre. Det finnes også noen få laksepopulasjoner som tilbringer hele livssyklus i ferskvann. I Norge har vi såkalt blege i Byglandsfjorden og namsblank i øvre del av Namsen.

Etter at den har forlatt elven vandrer smolten raskt ut i havet. Dødeligheten er stor i det første leveåret og mange smolt når aldri det åpne havet. Ute i Atlanteren sprer de seg over store områder, men synes å være særlig konsentrert i områder nær Færøyene om vinteren, og ved Vest-Grønland. Laks fra ulike regioner ser ut til å ha ulike vandringsruter og fødeområder i havet, men så langt har vi begrenset kunnskap om dette.

En del laks kjønnsmodner etter ett år i sjøen og vender tilbake til elven for å gyte, disse kalles gjerne lokalt  tert eller svidde, som fellesbetegnelse smålaks, og er vanligvis fra 1,5 til 3 kg. Andre blir i havet to eller flere år før de returnerer til elven som såkalt mellomlaks eller storlaks.

Lite mat?

Laksen vandrer til Norskehavet fordi dette er et oppvekstområde med overskudd på mat. Når både overlevelse og vekst reduseres samtidig, er det nærliggende å anta at dette skyldes problemer med å finne mat. Denne forklaringen støttes av at flere individer enn vanlig utsetter kjønnsmodningen i minst ett år, en utvikling man kan forvente hvis fisken ikke klarer å bygge opp tilstrekkelige energilagre. Årsaken til at forholdene i Norskehavet nå er relativt dårlige for laks er ikke bekreftet, men vi vet at mengden dyreplankton er på bunnivå i forhold til tidligere målinger, fordelingen av plankton har endret seg og temperaturen i det nordøstlige Atlanterhavet har økt de siste årene. Det er også foreslått at de store bestandene av pelagisk fisk (sild og makrell) som er i Norskehavet konkurrerer med laksen om byttedyr. Observasjoner av laks med uvanlig mye kveis i 2009 kan tolkes som at de har endret dietten til byttedyr som i større grad er mellomvert for denne parasitten.

Status, råd og fiskeri

Laks er naturlig oppdelt i en rekke enkeltbestander, i hovedsak regner man med at det er én eller flere bestander i hvert vassdrag. ICES’ arbeidsgruppe for atlantisk laks vurderer bestandsutviklingen i hele laksens utbredelsesområde, unntatt i Østersjøen.

Bestandsestimatene viser en nedadgående trend gjennom de siste tiår for de fleste regioner i Europa og i Nord-Amerika. Tilbakegangen har vært størst i de sørlige delene av utbredelsesområdet på begge sider av Atlanteren.

De norske bestandene er del av det nordøstatlantiske bestandskomplekset sammen med bestandene i Nordvest-Russland, Nordøst-Island og Sverige. Vurderingen fra ICES i 2017 var at det for bestandskomplekset som helhet var et høstbart overskudd. ICES gir ikke direkte råd om regulering av nasjonalt fiske i sjø og elv.

Forvaltningen av vill atlantisk laks i Norge er tillagt Miljøverndepartementet, ved Miljødirektoratet. Forvaltningsmålet for det enkelte vassdrag er at det skal være tilstrekkelig antall gytelaks i elva til at elvas produksjonspotensial for ungfisk utnyttes optimalt, og at det skal være et høstbart overskudd som kan tas ut i fiske. Selv om tilstanden for norsk villaks som helhet fortsatt må karakteriseres som god, har vi sett en  tilbakegang her også de siste årene. Dette er delvis kompensert ved at fisket er redusert, særlig sjøfisket har et betydelig mindre omfang nå enn tidligere. Gjennom disse reguleringene har det lykkes å opprettholde gode gytebestander i de fleste vassdrag.

Laksefiske
Laksefisker i Etneelva. Arkivfoto: Espen Bierud / HI
​​​​​​

Fiskeri

Atlantisk laks beskattes både på næringsvandringen i havet og når de som voksen laks kommer tilbake til elvene for å gyte. Tidligere var det betydelige havfiskerier etter laks både ved Grønland og Færøyene, i tillegg til et omfattende fiske ved kysten med bruk av redskap som drivgarn, kilenøter og krokgarn. Også elvefisket etter laks har vært betydelig, både som et næringsfiske i tidligere tider og etter hvert også som et rekreasjonsfiske. I takt med en tilbakegang i bestandene av laks i hele utbredelsesområdet de siste årene, er de marine fiskeriene etter laks kraftig redusert og til dels fjernet helt slik som fisket ved Færøyene og drivgarnfisket i Irland og Norge. Andelen laks som fanges i sjø har dermed blitt stadig mindre. Selv om det foregår et fiske med kilenøter (og krokgarn i Finnmark) langs kysten fra Vestlandet og nordover, er det først og fremst i Troms og Finnmark at dette fisket har stor betydning. I 2017 ble det fanget 290 tonn laks i sjøen, det meste av dette i våre to nordligste fylker. Elvefangstene har variert mellom år, men har stort sett ligget mellom 300 og 400 tonn årlig.
HI-039062.jpg

Laks i oppdrett

Laksen startar livet sitt i ferskvatn, der små plommesekkyngel klekk ut av egga. I oppdrett bruker ein normalt frå 8 til 18 månader i ferskvatn for å få fram ein smolt på ca. 100 g, og som er klar til å gå i sjøvatn.