Hopp til hovedteksten
Lodde
Foto: E. Eriksen
Utskriftsvennlig versjon

Lodde ved Island, Aust-Grønland og Jan Mayen

Gyteområda til denne bestanden er på sør- og vestkysten av Island, mens oppvekstområdet er vest og nord av Island. Områda mellom Nord-Island, Grønland og Jan Mayen blir nytta som beiteområde. Lodda vert kjønnsmoden 3–4 år gamal. Ho blir sjeldan meir enn 20 cm lang og eldre enn 5 år.

Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida, då blir han gjerne kalla fakslodde. Hoa er utan denne stripa og blir kalla sillodde. Det meste av lodda døyr etter å ha gytt første gong. Lodda gyt egga på botnen, kor egga limar seg fast til sand og grus. Dei klekker etter om lag ein månad, og larvane driv med klokka rundt Island. Før ho er 10–12 cm et lodda mest raudåte, men kril blir en viktigare del av dietten jo større lodda blir. Rekrutteringa blir påverka av svingingar i klimaet, men også av predasjon frå torsk, annen fisk, kval og fugl. Torskebestanden er svært avhengig av lodda for vekst og reproduksjon.

Namnet har lodda fatt fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida, då vert den gjerne kalla fakslodde. Hoa har ikkje ei slik stripe og vert kalla sil-lodde.

Lodda ved Island gyter ved kysten av Sør- og Vest-Island. Medan fleire andre loddebestandar gyter heilt oppe i flomålet på strendene, gyter begge desse bestandane på djup frå 10-60 m. Egga vert gytte ved sandbotnen, og limt fast til sandkorna i tida fram til klekking. Dei klekker etter om lag ein månad, og larvene driv med klokka rundt Island.

Det meste av lodda døyr etter å ha gytt.

Ved Island vert larvane transporterte med straumen langs vestkysten til nordkysten av Island, der også overvintringsområda er. Om sommaren trekkjer lodda nordover mot Jan Mayen for å beite i dei planktonrike områda langs polarfronten.

Før ho er 10–12 cm lang et lodda mest raudåte, men krill vert ein viktigare del av dietten jo større lodda vert. Rekrutteringa vert påverka av svingingar i klimaet, men også av predasjon frå torsk, annan fisk, kval og fugl. Lodda betyr mykje for vekst og reproduksjon i torskebestanden.
 

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske navn:
Hannfisk kalles faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien (Osmeridae)
Maks størrelse: Sjeldan over 20 cm
Levetid: 5 år
Leveområde: Vest og nord av Island, inn mot Grønland og Jan Mayen
Hovedgyteområde: Langs sør- og vestkysten av Island
Gytetidspunkt: Mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

Basert på overvakingstoktet i september 2017 blei den modnande delen av loddebestanden ved Island, Aust-Grønland og Jan Mayen (IGJM-lodde) målt til 945 000 tonn, og det foreløpige rådet var eit fiske på 208 000 tonn. 


les mer