Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Status, råd og fiskeri

Bestanden av høstgytende nordsjøsild har full reproduksjonskapasitet og høstes bærekraftig.

Gytebestanden høsten 2016 er beregnet til 2,2 millioner tonn. Årsklassene 2002–2007 og 2014 og 2016 er beregnet å være blant de svakeste siden slutten av 1970-årene, og 2008–2011 og 2015-årsklassene under gjennomsnittet. Den siste sterke årsklassene er fra 2013. For å forvalte bestanden bærekraftig har en redusert fisket både på ungsild og voksne. 

ICES sitt kvoteråd (mai 2017) for 2018, maksimalt 491 355 tonn tonn (konsum), er basert på forvaltningsplanen fra 2014. Denne ble vurdert som føre var av ICES i januar 2015.
Totalkvoten for 2018 ble satt til 600 588 tonn, med 174 171 tonn til norske fartøyer. Dette er i samsvar med Fmsy for bestanden. Dette er i samsvar med Fmsy for bestanden. Bifangstkvoten til EU ble satt til 9 669 tonn i Nordsjøen.

Fiskeri

Silda i Nordsjøen fiskes i et direkte fiske med trål og ringnot, og som bifangst i industritrålfisket (2017: 27 % trål, 73 % ringnot). EU-flåten får en egen bifangstkvote, mens bifangst av sild i det norske fiskeriet avskrives mot den norske kvoten for direkte fiske. Totalkvoten for direkte fiske på sild i 2017 var 481 608 tonn. EU-flåtens bifangstkvote var på 11 375 tonn. Den norske kvoten utgjorde 139 666 tonn.
 
Internasjonale fangster i 1947–2015 har variert mellom 11 000 tonn og 1,2 millioner tonn, med et gjennomsnitt på 520 000 tonn. Det er flere nasjoner som fisker sild i Nordsjøen. Norge, Danmark og Nederland tar brorparten av fangstene. Fangstene i det norske sildefisket har ligget mellom 0 (1982) og 605 000 tonn (1965), i gjennomsnitt 116 000 tonn (1960–2015).
 
Innføring av kraftblokk i sildefisket tidlig på 1960-tallet, mangedoblet utbyttet og førte på kort tid til en sterk reduksjon av bestanden. På 1970-tallet kollapset bestanden og fisket ble stengt i 1977. Bestanden og fangstene økte utover 1980-årene til en ny topp i 1988. De påfølgende årene kom det strenge restriksjoner på uttak av småsild. EU og Norge avtalte første gang en høstingsregel for nordsjøsild i 1998. Høstingsregelen ble revidert i 2004 og 2009, siste gang grunnet gjentatte år med dårlig rekruttering. I 2014 ble det avtalt en ny høstingsregel.

Nøkkeltall:

KVOTE018: 600 588 tonn
KVOTE 2017: 481 608 tonn
NORSK FANGSTVERDI 2017: 526 mill. kroner
(Kilde: Fiskeridirektoratet)

Fakta om nordsjøsild

Latinsk navn: Clupea harengus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Familie: Clupeidae
Maks størrelse: Sjelden større enn 25
cm og 0,4 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og
Kattegat
Hovedgyteområde: Nordvestlige
Nordsjøen (Shetland)
Gyteperiode: Fra august til februar
Føde: Dyreplankton
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim allerede
når den er 3–4 cm lang
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde