Gå til hovedinnhold

Observasjon av fiskebestandene


haugland 150

Eli Kyrkjebø Haugland disputerer 24. juni for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "From fish clusters to individuals: consequenses for stock coverage and observation methods during surveys".

Overvåkning av fiskebestandenes mengde, aldersfordeling og utbredelse er viktig for god forvaltning av bestandene. Hensikten med dette arbeidet er å belyse hvordan kunnskap om fiskens romlige fordeling og adferd kan bli utnyttet i fiske-survey og bli tatt hensyn til under observasjon og sampling av fiskebestandene. Fiskens adferd er studert på tre ulike nivå, fra individer, til stimer og cluster/grupper av stimer. Tre ulike observasjonsmetoder er benyttet; akustiske registreringer (sonar, ekkolodd og trålsonde), individuelle akustiske merker og video observasjon.

Fordelingen av ulike sildearter ble observert utenfor kysten av sørlige Afrika og i nordre del av Atlanterhavet. Stimene var ikke tilfeldig fordelt i sjøen men ble funnet å opptre i cluster med flere stimer. Stimavstanden innen et cluster var oftest under 450 m med flest observasjoner rundt 60 m. Størrelsen, tettheten og antall stimer i et cluster synes å gi en dynamisk og variabel cluster størrelse, mens organiseringen i cluster var mer konsistent. Kunnskap om stimenes romlige fordeling er viktig for a sikre god dekningsgrad av fiskebestandene under mengdeberegnings survey. Pelagisk stimfisk utenfor kysten av Angola ble funnet å kunne svømme inne i trålen med en hastighet tilsvarende trålhastigheten (rundt 4 knop), for så å svømme ut av trålåpningen da hastigheten ble redusert under innhaling av trålen. Dette kan påvirke trålfangstene og få store konsekvenser med hensyn på arts og størrelses seleksjon. På det individuelle nivå ble torsk funnet å reagere på et passerende trålfartøy. Fisken endret i noen tilfeller svømmeretningen eller den reduserte hastigheten og ble værende på et sted og ble dermed tilgjengelig for trålen. Disse utvalgte eksemplene viser at i tillegg til teknologiske forbedringer, er kunnskap om fiskens romlige fordeling og adferd viktig for å sikre god dekningsgrad av fiskebestandene under survey og for å forbedrede observasjons- og korreksjonsmetoder.

Personalia:

Eli Kyrkjebø Haugland er født i Bergen og avla sin cand. scient eksamen i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen i 1997. Dr. scient studiet er utført ved Havforskningsinstituttet i Bergen og knyttet til Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:

24.06.2008, kl. 10:15, Stort Auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

 

kontaktperson

Eli Kyrkjebø Haugland
tlf. 55 23 68 57

les mer

Universitetet i Bergen