Gå til hovedinnhold

Sykdomsfremkallende bakterier i klekkerier for skjell og saltvannsfisk


nina sandlund 150

undefined

Cand.scient. Nina Sandlund disputerer 7. november 2008 for PhD-graden med tittelen ”The role of opportunistic bacteria in marine cold-water larval cultures”.

Oppdrett av marine arter i Norge, hovedsakelig torsk og kveite, er en næring i sterk vekst. En av de store utfordringene rundt etablering av oppdrett av marine arter, har vært og er stabil produksjon av yngel. Høy dødelighet hos larver og yngel forårsaket av bakterieinfeksjoner har gjort dette vanskelig. Avhandlingen tar for seg denne problematikken. Studiene er hovedsakelig utført på torsk, men også kveite, piggvar og kamskjell inngår i arbeidet.

I avhandlingen er bakterier som kan forårsake sykdom (patogene bakterier) undersøkt, og det er gitt en nærmere beskrivelse av enkelte av disse. Selv om mange bakterier har vært påvist og foreslått som årsak til dødelighet hos fiskelarver har man hittil i liten grad visst hvilke bakterier som egentlig forårsaker dødeligheten. Resultatene viser at kun et fåtall bakterier kan regnes som primær årsak til sykdomsutbrudd. Et godt kjent sykdomsproblem i oppdrettsnæringen er vibriose forårsaket av bakterien Vibrio anguillarum. Resultater fra studiene gav indikasjoner på at det finnes flere varianter av denne bakterien som fører til sykdom. Videre studier av disse variantene kan få betydning for utvikling av vaksiner.

Det kan også se ut som om ulike varianter av bakterien V. anguillarum benytter ulike strategier for å infisere verten, uavhengig av om det er torsk-, kveite- eller piggvarlarver som infiseres. Denne hypotesen er basert blant annet på undersøkelser av fargede vevspreparater (immunhistokjemiske og histopatologiske undersøkelser) og det faktum at forsøkene er utført på fiskelarver uten et utviklet spesifikt immunforsvar. En annen godt kjent patogen bakterie som er undersøkt er Vibrio splendidus. Denne bakterietypen er tidligere beskrevet som patogen for blant annet piggvar og ulike arter skjell. Vibrio logei har også inngått i studiene. Dette er en bakterie som har vært foreslått som problemskaper i torskeklekkerier. Forsøk med torskelarver har derimot vist at det er lite sannsynlig at denne bakterien alene forårsaker sykdom.

Personalia:

Nina Sandlund er født i 1977 og oppvokst på Haslum i Bærum. Hun er utdannet cand.scient. i akvakultur med studieretning fiskehelse ved Universitetet i Bergen i juni 2003 og er autorisert fiskehelsebiolog. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:

07.11.08, kl. 1015, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

 

kontaktperson

Nina Sandlund
 

les mer