Gå til hovedinnhold

Læring hos torsk og kveite


j nilsson 150

Jonatan Nilsson disputerer fredag 19. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Learning and anticipatory behaviour in cod and halibut”.

Fiskevelferd har i de senere år fått økt fokus både i det vitenskapelige miljø og i samfunnet for øvrig. Hvilke ”velferdsrettigheter” et dyr blir gitt reflekterer ofte dyret sin kognitive kapasitet, og mange velferdsdefinisjoner tar utgangspunkt i at dyrene har evne til subjektiv opplevelse, dvs. noen form for bevisst forståelse av verdenen det befinner seg i. Hvorvidt fisk har slike evner er fortsatt omdiskutert. Evne til visse typer av assosiativ læring, f. eks. å assosiere hendelser atskilt i tid, indikerer at dyret har en bevisst forståelse av sammenhenger. Læring er også viktig for oppdrettsfisk sin evne til å tilpasse seg og mestre oppdrettsmiljøet, og bedre kunnskap om de basale læringsevnene til ulike fiskarter gir større muligheter for å innføre rutiner og teknologi som gir bedre fiskevelferd.

Torsk og kveite ble trent til å assosiere et signal (lysblink) med fôr. Både torsk og kveite lærte assosiasjonen selv når det var en to minutter lang pause mellom signal og fôring. De to artene viste imidlertid store ulikheter i forventningsatferd etter signalet. Torsk svømte alltid mot signalet når det ble slått på, uavhengig av om signalet ble gitt i fôringsområdet eller et annet sted i karet, og uavhengig av hvor lang tid det var mellom signal og fôring, men flyttet seg til fôringsområdet før fôring. Kveite viste en helt annen forventningsatferd. Tiden mellom signal og fôring hadde mye å si for responsen til signalet, med hurtig svømming opp mot fôringsområdet hvis signal og fôring overlappet i tid, men bare forsiktig svømming langs bunnen når det var et tidsintervall mellom signal og belønning. Forskjellene i forventningsatferd reflekterer de to artenes forskjellige jaktstrategier.

Dette viser at både torsk og kveite hadde svært gode evner til å assosiere hendelser atskilt i tid, og indikerer at de har en form for bevisst forståelse av omverdenen.

Personalia:

Jonatan Nilsson er født i Göteborg 1978. Han har Cand. mag. fra Universitetet i Tromsø (2001) og Cand. scient. fra Universitetet i Bergen (2004). Han har vært ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet siden 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:

Fredag 19. september 2008, kl. 10.15, VIL VITE, Bergen Vitensenter AS, Auditoriet, Thormøhlensgt. 51

 

kontakt

Jonatan Nilsson
tlf. 55 23 68 31