Gå til hovedinnhold

Akustiske metoder for fjernmåling av krill


lucio calise 100x120

Lucio Calise disputerer mandag 30. mars 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Multifrequency acoustic target strength of Northern krill.

Sekundærproduksjon i verdenshavene er dominert av Calanoide copepoder og Euphausiider, som er utgangspunktet for energien som forplantes gjennom næringskjeden til de dominerende stammer av planktonetende fiskeslag, både i larvestadiet og voksne fisk. Spesielt er ordenen Euphausiacea, eller “krill”, betraktet som en hjørnesteinsorganisme som danner basis i næringskjeden i polare farvann og tilgrensende områder, og er hovedføde for hval, fisk, blekksprut, sel og fugl.

For å kunne overvåke og kontrollere disse viktige havområdene er utviklingen av hjelpemidler og teknikker for bestemmelse av mengde og størrelsesfordeling av krillforekomstene uunnværlige for å forstå de økologiske prosesser og de fornybare ressurser. Vitenskapelige ekkolodd utgjør det viktigste hjelpemiddel for dette formålet, og de akustiske egenskapene til krill ved ulike frekvenser er nøkkelegenskaper i den benyttede metoden. Den akustiske responsen eller ekkoevnen (TS – target strength) til krill er sterkt avhengig av den fysiske formen (morfologien), og oppførselen til de enkelte individer. På grunn av kompleksiteten til problemet er de mest pålitelige teknikker for akustisk bestemmelse av euphasiider å kombinere de beste egenskapene til teoretiske og empiriske metoder.

Denne avhandlingen gir et bidrag til vitenskapelige metoder for akustisk fjernmåling av krill-biomasse. Både modellstudier og ex situ-målinger av ekkostyrke som funksjon av frekvensen hos individuelle krill av arten Meganyctiphanes norvegica, også kalt ”Northern krill”, ble utført under kontrollerte betingelser for å frambringe metodologiske og eksperimentelle forbedringer. Den valgte arten er representativ for de viktigste krillforekomstene. Siste generasjon av EK60 Simrad ekkolodd, allerede i utstrakt bruk av havforskere på verdensbasis, ble brukt i frekvensområdet som er hyppigst brukt i fiskeriovervåking.

De biologiske parametrene og oppførselelementer som kontrollerer ekkostyrken til levende organismer er studert, og potensielle kilder til målefeil er diskutert i detalj. Metoder for å redusere målefeil er foreslått. De eksperimentelle resultatene sammenlignes med de mest oppdaterte simuleringsmodellene for krill.

Avslutningsvis blir et eksempel på et flerfrekvens toktresultat gjennomgått. Dette arbeidet omhandler et svært komplisert problem, og de gjenstående vanskelighetene blir diskutert. Det munner ut i en detaljert metodisk prosedyre for å oppnå mere nøyaktige målinger av fordelingen og bestanden av krill, og dermed indirekte å forbedre kvantitative estimater relevante for vår kunnskap om mekanismene som regulerer økosystemene.

Personalia

Lucio Calise er født i 1964 i Napoli. Han tok mastergrad i Undervannsakustikk ved Istituto Universitario Navale of Napoli (nå Universita’ Parthenope) i 1993. I perioden 1994-95 var han ansatt på et EU finansiert prosjekt ved SINTEF/ELAB ved NTNU. I perioden 1996-2002 var han vitenskapelig konsulent ved NGO International Marine Centre, Oristano, Italy, og National Council of Research of Italy. I 2003 ble han ansatt som stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, hvor han har arbeidet med sin PhD-grad i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Feltarbeidet har vært finansiert av Havforskningsinstituttet via prosjektet Nye marine fôrressurser (”NYMAR”) og er gjennomført ved Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Austevoll.

Tidspunkt og sted for disputasen

30.03.09, kl. 0930, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41