Gå til hovedinnhold

Reproduktive egenskaper hos pelagiske fiskeressurser


hilkka 2003

Hilkka O.N. Ndjaula disputerer 14. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Reproductive traits and recruitment variability of pelagic fish resources: combining experimental approaches and time series analyses"
 

En forståelse av forplantningsprosessen og grunnlaget for bestandsvariasjonen til beskattede fiskebestander er viktig for å kunne utvikle pålitelige modeller som estimerer mengden av nye rekrutter til bestandene. Slike modeller er fundamentale verktøy i den videre beregningen av de nøkkeltallene som brukes til å bestemme om bestandene er bærekraftig forvaltet, og hvordan endringer i forvaltningen vil virke inn på bestandene. I dette arbeidet ble fire pelagiske fiskearter (norsk vårgytende sild - Clupea harengus; atlantisk taggmakrell – Trachurus trachurus; kapp-taggmakrell -Trachurus capensis og Cunene- taggmakrell – Trachurus trecae) brukt til å studere forskjellige forplantningsegenskaper og mulige årsaker til variasjon i forholdet mellom størrelsen av foreldrebestanden og mengden av avkom.

Resultatene indikerer at norsk vårgytende sild kan vise ulik evne til å forplante seg som følge av variablel kondisjon selv ved lik bestandsstørrelse og alderssammensetning. Den største variasjonen i eggproduksjon ble observert enten når sterke nye årsklasser sluttet seg til en liten gytebestand, eller når den bare besto av gamle gytere. Denne variasjonen i total eggproduksjon gir flere mulige tolkninger av bestandsproduktivitet. Variasjonen i total eggproduksjon er altså uavhengig av størrelsen på gytebestanden, men er derimot avhengig av alderssammensetningen og kondisjonen i bestanden. Dersom dette ikke blir tatt hensyn til i forvaltningen kan det få effekt på langtidsstabiliteten i bestanden. Modelleringen måler også variasjonen i bestandsveksten til ulike årsklasser av sild. Variasjonen har vært stor, og enkelte sterke årsklasser har vært, og vil nok også i fremtiden være viktige for å vedlikeholde bestanden.

Det har vært reist spørsmål om atlantisk taggmakrell er en ’determinant’ eller en ’indeterminant’ gyter. Spørsmålet har avgjørende betydning for valg av hvilken eggproduksjonsmetode som skal brukes for å estimere størrelsen på gytebestanden. Fisken ble overvåket i tanker i mer enn 13 måneder for å kartlegge eggcelleproduksjonen. Resultatene indikerer at denne arten nok er en indeterminant gyter ettersom det ble observert kontinuerlig rekruttering av nye eggceller. Taggmakrell fra Namibia og Angola har det samme utviklingsmønsteret. Som en følge av dette bør den ’daglige eggproduksjonsmetoden’ heller enn den ’årlige metoden’ brukes i bestandsberegningen for disse bestandene. Dette arbeidet har altså forbedret kunnskapen vår om forplantning hos kommersiell fisk, og har tilveiebragt informasjon som kan hjelpe oss til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for å forvalte disse bestandene. Avhandlingen er med andre ord et bidrag til en langsiktig og bærekraftig utnyttelse av disse viktige, fornybare naturressursene.

Personalia

Hilkka Ndjaula er født i 1975 og oppvokst i Ohaingu i Namibia. Hun er utdannet M.phil. i ’Fisheries Biology and Fisheries Management’ ved Universitetet i Bergen i november 2004. Etter dette arbeidet hun ved the Ministry of Fisheries and Marine Resources i Namibia før hun startet doktorarbeidet sitt ved Havforskningsinstituttet i Bergen i 2006.

Tidspunkt og sted for disputasen

14.05.2009, kl. 1015, Auditorium 101, Janebakken 5, Bergen.