Gå til hovedinnhold

Hva er oppskriften på bærekraftige fiskerier?


d dankel 100 1

Dorothy J. Dankel disputerer 12. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Building blocks of sustainability in marine fisheries management: Stakeholders, objectives, and strategies”.

Fiskeriforvaltning finnes i nesten alle land i verden. Forvaltningen organiserer og styrer omfanget av menneskelig utnyttelse av en enkelt eller flere fiskeressurser. Det overordnede målet i moderne fiskeriforvaltning er bærekraftig utnyttelse. Beslutningstakere og interessegrupper kan langt på vei være enige i dette målet, selv om det er knyttet diskusjoner og usikkerhet til prosessene i forvaltningen. Derfor kan ikke normativ vitenskap i tilstrekkelig grad beskrive hvordan bærekraftig utnyttelse bør skje. I avhandlingen sin påpeker Dankel at en ny post-normal vitenskapelig tilnærming er nødvendig.

Intrikate systemkomponenter i biologiske, sosio-økonomiske og politiske spørsmål er deler av moderne fiskeriforvaltning. Selv om disse komponentene er omfattende, har forskning på dette området en tendens til å være mer spesialisert på enkeltkomponenter (biologiske/økonomiske studier eller samfunnsfag) enn på tverrfaglig arbeid. Det er større sannsynlighet for en vellykket forvaltning når biologisk, økonomisk og sosiologisk forskning er koblet sammen gjennom helhetlige diskusjoner og konklusjoner.

Dorothy Dankel foreslår å bygge en bærekraftig fiskeriforvaltning på følgende pilarer:

• anerkjennelse av interessegruppenes ønsker
• drøfting av forvaltningsmål på linje med interessegruppenes ønsker
• internasjonale avtaler
• langsiktige strategier for å nå målene

Fremgangsmåten gir et generelt rammeverk som kan brukes på marine ressurser, og omfatter både en økosystembasert og en ny vitenskaplig tilnærming til feltet.

Avhandlingen belyser noen spesifikke emner knyttet til de nevnte pilarer i et bærekraftig fiskeri: En gjennomgang av fiskeriforvaltningen rundt i verden, et modelleringsverktøy for konsensusbygning (felles forståelse) mellom forskjellige interessegrupper, teoretiske aspekter ved høstingsregler og kartlegging av de biologiske, økonomiske og sysselsettingsmessige konsekvensene ved bruk av ulike typer bunntrål.

Personalia

Dorothy Jane Dankel er født i 1979 og oppvokst i Kendallville, Indiana (USA). Hun har bachelorgrad i biologi og fransk fra Hillsdale College i Michigan (2001) og mastergrad fra UiB i fiskeribiologi og forvaltning (2004). Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for biologi og Havforskningsinstituttet. Dankert Skagen (Havforskningsinstituttet), Øyvind Ulltang og Mikko Heino (UiB/Havforskningsinstituttet) har vært veiledere under doktorgradsarbeidet.

Tidspunkt og sted for disputasen

12.06.09, kl. 1015, VIL VITE, Bergen Vitensenter AS, Auditoriet, Thormøhlensgate 51