Gå til hovedinnhold

Vekst og kjønnsmodning hos torsk og sild


baulier loic 100x120

Stipendiat ved Havforskningsinstituttet, Loïc Baulier, disputerer fredag 19. juni 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Evolutionary and statistical modeling of life-time schedules of energy allocation in Atlantic herring and cod”.

Energikilder er begrensende for fisk i havet med hensyn til næringsinntak, derfor betyr en økning i den mengden energi som er investert i kjønnsmodning eller i formering at mindre av den er tilgjengelig for vekst. Den relative mengden energi benyttet til formering i forhold til den delen som er anvendt til vekst kan beskrives som en ”avveiing”. En annen type avveiing handler om kjønnsmodningsalder og har å gjøre med når et individ begynner å allokere energi til utviklingen av gonadene sine. Gjennom evolusjonære prosesser får man en seleksjon for kjønnsmodningsalder samt relative mengder energi som skal investeres i vekst og formering slik at det produseres det høyeste antall avkom.

Avhandlingen behandler flere aspekter av avveiinger som har med vekst og formering å gjøre. Den første delen tar for seg observasjonen av forholdet mellom kjønnsmodning og vekst hos sild. Selv om resultatene peker mot en synlig sammenheng mellom ressursallokering til gonadene og vekstutviklingen, så tar den relativt enkle metoden som er testet her ikke høyde for andre mulige faktorer som spiller en rolle for vekstutviklingen. Denne metoden kan derfor føre til feilestimat når det gjelder alder ved kjønnsmodning. Metoden benyttet for å utlede kjønnsmodningsalderen fra lengdetilvekster støtter seg på et mangfold av observerte veksthistorier hos norsk vårgytende sild. I den andre delen av avhandlingen vises det at tiden brukt for å håndtere et enkelt bytte og energiinnhold spiller en viktig rolle i begrensingen av størrelsen på individene i populasjonen.

Torskebestandene utenfor Newfoundland (Canada) har blitt høstet over flere hundreår og avveiing mellom vekst og formering som har blitt selektert av det naturlige utvalg har blitt påvirket av det sterke antropogene trykket. Dette har ført til tidligere kjønnsmodning i disse populasjonene og til en økning av den relative mengden energi investert i formering for hannfisker. Fordi mindre stamfisk produserer færre avkom, så kan denne nye situasjonen sette gjenopprettingen av disse bestandene i fare. Disse endringene har mest sannsynlig en evolusjonær bakgrunn, det vil si at forskjellene mellom torsk fra 80-tallet og nåtidstorsk i forbindelse med kjønnsmodning og formering er ”innskrevet” i genene, og at en eventuell motsetning i trenden mot tidligere kjønnsmodningsalder etter avslutningen av torskefiskerier skulle ta lang tid.

Personalia

Loïc Baulier er født i 1980 og oppvokst i Frankrike. Han har mastergrader innenfor områdene marint miljø og innenfor fiskerikunnskap utført henholdsvis ved Universitetet Pierre og Marie Curie (Paris) og ved Agrocampus Rennes. Doktorgradsarbeidet er utført ved forskningsgruppen for populasjonsgenetikk og økologi ved Havforskningsinstituttet og ved EvoFish-gruppen ved Institutt for biologi (UiB) under veiledning av professor Mikko Heino.

Tidspunkt og sted for disputasen

19. juni 2009, kl. 1015, Høyteknologisenteret, Store Auditorium (rom 2144) i Datablokken 2 etg., Thormøhlensgate 55.