Gå til hovedinnhold

Disputas om oppskalering av bruken av bevaringsområder i forvaltningen av Europeisk hummer


hummer portrett

Fredag 28. mai vil Even Moland forsvare sin doktorgradsavhandling i Oslo. Tema: "Ecology of European lobster in a marine reserves context: implications for conservation biology". Doktorgradsarbeidet er gjort i Flødevigen med Nils Chr. Stenseth, Esben Moland Olsen og Halvor Knutsen som veiledere.

Even Moland

Even Moland

Denne avhandlingen (fagområde: marin bevaringsbiologi) representerer faglig basis for en oppskalering av bruken av bevaringsområder i forvaltningen av Europeisk hummer. Arbeidet ble utført ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen ved Arendal. Arbeidets hovedmålsetting var å fremskaffe ny og grunnleggende økologisk kunnskap om Europeisk hummer, for en vitenskaplig evaluering av marine bevaringsområder som et forvaltningsverktøy for denne populære og overfiskede arten. For å nå dette målet ble det utført studier på habitat- og plassbruk, aktivitetsmønstre, demografi og reproduksjon.

Vi studerte egg og larver fra villfangede rognbærende hunner fra Skagerrak, gjennom hele størrelsesspekteret. Gjennomsnittlig eggstørrelse økte med mors størrelse, mens variasjon i eggstørrelse minket med mors størrelse. Gjennsomsnittlig larvestørrelse var nært bundet til både mor- og eggstørrelse. Et laboratorieeksperiment viste en svak men signifikant økning i larveoverlevelse med økende eggstørrelse, under fravær av mat. Vi analyserte merking-gjenfangstdata fra et Svensk bevaringsområde for hummer ved Lysekil, fredet siden 1989, for å beregne årlige overlevelsesrater. Vi fant langvarige positive trender i overlevelse, samt i gjennomsnittsstørrelse og antall individer, noe som indikerer at den beskyttede delen av hummerbestanden er blitt mer robust over tid.
 
I to bevaringsområder for hummer (Kvernskjær ved Hvaler og Flødevigen i Arendal) utstyrte vi hummer med datalagringsbrikker som lagret informasjon om oppholdsdybde og -temperatur. I ett bevaringsområde for hummer (Flødevigen) fulgte vi bevegelsene til hummer utstyrt med akkustiske merker i opptil ett år. Hummeren i disse områdene brukte habitater fra 1 – 57 meters dyp, men beveget seg innenfor et begrenset område. Avhandlingen viser at: (1) hunnhummer av ulik størrelse har betydelige forskjeller i reproduksjonsstrategi. Tydelige effekter av mors størrelse på avkommet innbærer at forvaltningen bør sikte mot gjenoppbygging av en bred alders- og størrelsessammensetning i bestanden. (2) Økning i overlevelse i en beskyttet hummerbestand indikerer at “kamp om plassen” ikke begrenser utviklingen av bestanden etter neste to tiår med vern. Og, (3) at bevaringsområder av begrenset størrelse langs kysten kan utformes slik at de kan gi langvarig beskyttelse til lokale komponenter av hummerbestanden.

Tid og sted: 28. mai. 2010 13:15, Aud, 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern

Prøveforelesning:

28. mai. 2010 10:15 (Aud, 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern) - Early life dispersal of marine animals and implications for marine reserves design

Bedømmelseskomité

Dr. Steven H. Jury, MariCal, Inc., 10 Iron Clad Rd, Scarborough, US
Professor Sigurd Einum, Department of Biology, NTNU, Trondheim
Professor Helene M. Lampe, CEES, Dept of Biology, Universitetet i Oslo
Leder av disputas: Professor Trond Schumacher

Veileder: Prof. Nils Christian Stenseth, CEES, Biol. inst., UiO (Dr. scient) Dr. Esben Moland Olsen, Havforskningsinstituttet Flødevigen (Ph.d.) og Dr. Halvor Knutsen, Havforskningsinstituttet Flødevigen (Ph.d.)