Gå til hovedinnhold

Forvaltning av hummer i Skagerrak


hummer portrett

 Alf Ring Kleiven forsvarer sin doktorgradsavhandling ”The Management of Lobster in Coastal Skagerrak: Recreational Fisheries, Unreported Commercial Catches and Marine Protected Areas” den 30. september ved Universitetet i Tromsø.
 

Fisket av hummer (Homarus gammarus) i Skagerrak er populært både blant fritids- og yrkesfiskere. I sitt doktorgradsarbeid har Alf Ring Kleiven analysert potensialet for bruk av bevaringsområder for hummer. Han har videre utviklet metoder for å beregne total fangst av denne populære arten.

Alf_portrett_imr.jpg

Alf Ring Kleiven.

 

Kunnskapen om hvem som fisker hummer, og hvor mye som fiskes, har vært mangelfull. Hummer ble i 2006 ført opp på den nasjonale rødlisten som ”nær truet”.  Det er behov for å vurdere nye forvaltningsmetoder og å få kunnskap om det totale uttaket av hummer. Det totale uttaket må også inkludere fritidsfiskernes fangster og urapporterte landinger fra yrkesfiskere.

Med utgangspunkt i nylig etablerte bevaringsområder for hummer har Kleiven analysert fritidsfiskernes deltakelse i forvaltningsprosesser og deres fiskeaktivitet. Fremgangsmåten ved etablering av bevaringsområdene ble analysert Implementeringsprosessen av bevaringsområdene ble analysert.

Analyser av bakgrunnsdokumenter og spørreundersøkelser viser tydelig at mens yrkesfiskerne var inkludert i prosessen, var andre brukere, som fritidsfiskere, lite inkludert. På tross av dette viste de intervjuede fritidsfiskerne en positiv holdning til de etablerte bevaringsområdene. Kleiven argumenterer for at fritidsfiskeres motivasjon for å fiske er forskjellig fra det som motiverer yrkesfiskerne. Han konkluderer med at fritidsfiskerne er selvsubsidierende, der de er uavhengige av fangstmengde for å opprettholde sin fiskeaktivitet. Dette kan ha videre konsekvenser for oppbyggingen av nedfiskede bestander, da fritidsfiskerne kan fortsette å fiske på disse artene.

Videre har Kleiven utviklet metoder for å beregne totalt uttak av hummer, fra både fritids- og yrkesfiskere. Transekter ble gjennomført for å estimere innsats (antall teiner). I tillegg ble det samlet inn data om fangstrate (hummer per teine per døgn). Ved å kombinere innsats og fangstrate kan det totale uttaket av en bestand estimeres.

Disputasen finner sted klokken 11.15 i NFH-bygget Store auditoriun E-101.

Alf Ring Kleiven er født i 1976 i Sarpsborg. I 1995 startet han på sin utdannelse i marinbiologi ved Universitetet i Bergen, der han også studerte integrert kystsoneforvaltning. Han avla sin mastergrad i naturressursforvaltning ved James Cook University, Australia, i 2003. Kleiven jobber nå ved Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen i Arendal.