Gå til hovedinnhold

Hannens reproduksjon hos lysing, en viktig kommersiell art


anne laure groison

Anne-Laure Groison disputerer 14. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Male reproductive biology of European hake Merluccius merluccius”.

Lysing har en mild smak og er lett å preparere med sine få bein. Den er populær på matfatet i store deler av Europa. Fangsten av denne verdifulle fisken har vært for høy, med det resultat at flere bestander er små etter langvarige overfiske. Oppdrett har derfor blitt foreslått som et middel for å øke tilgjengeligheten.

Flere kommersielle aktører er nå interessert i å vurdere oppstart av produksjon av lysing. Fra oppdrett av laks og andre arter, vet man at ett av mange områder som må være kjent er fiskens reproduksjon. Her trengs det altså detaljert kunnskap, som også innbefatter hannfisken. For lysing har det så langt vært noe fokus på hunnfisken, mens hannfisken synes heller ”glemt” i forskningssammenheng. Årsaker til det er bl.a. at lysing er følsom for håndtering og dermed noe vanskelig å holde i fangenskap. Levende lysing har i liten grad blitt studert nærmere under kontrollerte forhold.

I denne avhandling, har det blitt fanget fisk både i Biscayabukta og utenfor Møre. Melke har deretter blitt transport tilbake til laboratoriet for nærmere undersøkelser av spermienes bevegelsesmønster og energiforbruk, men også for å se hvordan ulik saltholdighet i vannet påvirker deres adferd. Det ble dokumentert hvor lenge spermiene kan lagres i fersk tilstand eller som nedfrosset ved svært lave temperaturer (kryopreservering) og fortsatt beholde ”viriliteten” ved bruk. Slike teknikker anses nødvendige for en forenkling av rutiner innenfor oppdrett av lysing.

Disseksjon av lysing viste for første gang at den har evnen til å produsere lyd ved hjelp av muskler som er forbundet med svømmeblæren. Dette er også kjent hos en del andre fiskearter. Hannfiskens ”brumming” synes å virke tiltrekkende på hunnfisken under gytingen. Groisons arbeider har bidratt til at vi i dag vet mye mer om hannfisken hos lysing. Denne kunnskapen vil være nyttig i det videre arbeidet innenfor oppdrett, men også innenfor studier av ville bestander av denne viktige fisken.

Personalia:

Anne-Laure Groison er født i Lyon i Frankrike 31. juli 1978. Hun tok sin mastergrad ved Pierre & Marie Curie Universitetet i Paris i 2003 med spesiale populasjonsdynamikk/miljø. Doktorgradsarbeidet ble oppstartet i 2004 etter at hun ble tildelt et stipend ved Biologisk institutt, Universitetet i Bergen. Deler av arbeidet ble sluttført ved Havforskningsinstituttet.

Tidspunkt og sted for disputasen:

14.05.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Thormøhlensgt 55, Høyteknologisenteret, 2.etg, Datablokken, 5008 Bergen.