Gå til hovedinnhold

Måling av stress hos oppdrettslaks


salmoninlightforweb

Ny doktorgrad: Ole Folkedal disputerer fredag 22. oktober for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Anticipatory behaviour as indicator for stress and welfare in farmed Atlantic salmon at different life stages”

Ole Folkedal

Ole Folkedal

Foto: Synnøve Bjørkedal
For å kunne identifisere når oppdrettsfisken opplever stressende miljøer eller hendelser trenger vi indikatorer som kan kvantifisere hvor alvorlig situasjonen oppleves for fisken. Innen stressforskning på fisk har det vært mest fokus på fysiologiske stressresponser. Selv om dette er viktige forskningsverktøy, er de ikke egnet til daglig overvåking av forholdene i oppdrettsanleggene siden de krever avansert kompetanse og analysemetoder.

Ved å observere fiskens atferd og forventning til fremtidige hendelser er det mulig å direkte si noe om fiskens stressnivå og hvordan de selv oppfatter tilværelsen. Motivasjon er et begrep som beskriver de indre drivkreftene som gjør at dyr får dekket sine naturlige behov, som ernæring, vannbalanse og trygghet. Dette uttrykkes i emosjonelle tilstander som sult, tørst og frykt, og disse tilstandene konkurrerer delvis om oppmerksomheten. En kan dermed si at motivasjonen et dyr har for å dekke sine behov regulerer dyrets atferd.

I forsøk utført i oppdrettskar ble grupper av laks lært opp til å assosiere et signal (lysblink) med fôr, og responderte på lysblinket ved å svømme til fôringsområdet. Styrken av denne forventningsatferden gir et mål på fiskens spisemotivasjon, og ble funnet redusert som følge av stress, f.eks. ved endret temperatur eller oksygennivå. Reduksjon i forventningsatferden samsvarte da med styrken av fysiologiske stressresponser.

Resultatene samlet viser at forventningsatferd er en følsom måte å måle fiskens motivasjonstilstand og at effektene av stress kunne påvises i lengre tid enn økt nivå av stresshormon og oksygenforbruk, samt redusert fôrinntak. Metoden har også det fortrinn at den bygger på en aktiv respons ved gitt signal, og måler derfor fiskens stress og velferdsstatus ved å stille dem et ”spørsmål” som de svarer på ved å svømme til fôringsområdet eller ei. Også andre atferdstrekk som svømmeatferd og fiskens fordeling i karene ble påvirket av stress, og kan brukes som atferdsindikatorer.

Personalia:

Ole Folkedal er født i Bergen i 1982. Han har mastergrad fra Universitetet i Bergen (2006), og vært ansatt som stipendiat ved Havforskningsinstituttet siden 2007.

Tidspunkt og sted for disputasen:

22.10.2010, kl. 10:15, Auditoriet, VilVitesenteret, Thormøhlensgt. 51