Gå til hovedinnhold

Metapopulasjonsdynamikk og adferd hos sild i Lindåspollene


langard lise

Ny doktorgrad: Lise Langård disputerer torsdag 12. desember 2013 for Ph.d graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Metapopulation dynamics and behaviour of Atlantic herring (Clupea harengus L.) in a small semi-enclosed ecosystem”.

Til tross for omfattende arbeid foretatt på atlantisk sild, har det vært omdiskutert hvordan sildepopulasjoner er strukturert. Langs norskekysten finnes det en blanding av vandrende oseanisk sild og mer stasjonær kystsild. Det har hersket stor usikkerhet om graden av overlapp mellom norsk vårgytende sild (NVG) og lokale kystpopulasjoner under gyteperioden.

Langård har sett på generell gyteatferd hos sild ved å konsentrere seg om prosesser i mindre skala, både innad i stimen og på individnivå. Arbeidet er feltbasert og har i hovedsak foregått under gyteperioden hos sild i Lindåspollene, Nordhordland. Det er brukt hydroakustisk metodikk kombinert med biologisk og miljømessig prøvetaking. Langård har dokumentert at kollapsen i NVG-populasjonen på slutten av 1960-tallet økte sannsynligheten for overlapping med lokale populasjoner. Økt  genetisk utveksling over tid har endret flere livshistorietrekk til den lokale silda. Til tross for disse endringene og innsig av NVG-sild har den lokal silda opprettholdt lokale tilpasninger og tradisjoner. Videre avdekker Langård ny informasjon om dynamikken til silda under gyteperioden både på stim og individ-nivå.

Resultatene gir ny og verdifull innsikt om graden av fleksibilitet hos stimfisk, og understreker overføringsverdien av resultater fra mindre til store økosystem i åpne havområder. Studiene støtter at atlantisk sild utgjør en metapopulasjon og viser for første gang en sterk dynamikk mellom populasjoner over en 50-årsperiode. Studiene kaster nytt lys over populasjonsstruktur av kystnære sildepopulasjoner. Resultatene vil ha innvirkning for videre arbeid med populasjonsmangfold langs norskekysten, med konsekvenser for framtidig forvaltning.

Personalia:

Lise Langard
 Lise Langård er født i 1979 og oppvokst i Oslo. Etter endt bachelorgrad i marinbiologi og kystøkologi i 2004 ved Universitetet i Plymouth (England), fullførte hun i 2007 en mastergrad i marinbiologi og akvatisk økologi ved UiB. I 2009 ble hun tildelt doktorgradstipend ved UiB, finansiert av UiB og Havforskningsinstittutet. Doktorgradsarbeidet ble utført ved UiB og Havforskningsintstituttet under veiledning av professor Arne Johannessen og forsker Aril Slotte.

Tidspunkt og sted for disputasen:

12.12.2013, kl. 10.15, VilVite senteret.