Gå til hovedinnhold

Utslipp fra petroleumsindustrien kan ha biologiske effekter


oljeplattf statfjord b 101007 jo stensones
Foto: Havforskningsinstituttet

Ny doktorgrad: Anne Christine Knag disputerer tirsdag 22. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Biological effects of produced water –assessed in vitro and in vivo”.

Produsert vann er i volum det største avfallsproduktet fra produksjon av olje og gass. På norsk sokkel alene var utslipp til hav over 130 millioner m3 i 2012. Dette utslippet består av tusenvis av ulike forbindelser og har en svært kompleks sammensetning som varierer fra felt til felt, og over feltets levetid. Til tross for at utslippene er store og har pågått på norsk sokkel siden 1970-tallet, er det fortsatt kunnskapsmangel rundt effekter på livet i havet av dette utslippet.

Knag har i sin avhandling sett på de biologiske effektene av produsert vann, ved forsøk utført i celleforsøk (in vitro) og i akvarieforsøk (in vivo). Videre har utvalgte enkeltkomponenter av det produserte vannet blitt studert.

I sin avhandling har Knag kartlagt om produsert vann, naftensyrer og kortkjedete alkylfenoler har en effekt på hormonproduksjonen i celleforsøk. Knag finner at alle de studerte forbindelsene førte til en økning i produksjonen av både østrogen og progesteron. Kortkjedete (C3-) alkylfenoler og naftensyrer førte også til en redusert produksjon av testosteron. Dette indikerer en feminiserende effekt av produsert vann.

Videre viser Knag at produsert vann kan påvirke stressresponsen hos fisk. Når fisk eksponeres for kommersielle naftensyrer ser man ikke den feminiserende effekten fra celleforsøkene, men heller en maskuliniserende effekt.

Knag konkluderer med at produsert vann forstyrrer hormonproduksjonen i in vitro celleforsøk, men at det i miljørelevante konsentrasjoner kun er funnet små effekter i eksponert fisk. Studiene bidrar til økt kunnskap om potensielle effekter av oljeforurensning og kan gi innspill til risikovurderinger av produsert vann og kortkjedete alkylfenoler. Effektene av naftensyrer kan være et innspill til risikovurderinger av oljesandutvinning i Canada, en produksjon som er assosiert med store utslipp av naftensyrer og ukjente effekter på livet i elvene omkring. Knag foreslår også bruk av trepigget stingsild som indikatorart for å evaluere effekter av oljeforurensning, samt i fremtidige miljøovervåkingsprogram.

Personalia:

Anne Christine Knag
Foto: Rannveig T Lohne
Anne Christine Knag er født i 1982 og oppvokst i Bergen. Etter endt bachelorgrad i biologi i 2005 ved UiB, med ett års fordypning i marin forskning ved University of Hawaii i 2004, fullførte hun i 2007 en mastergrad i Water Resources and Coastal Management ved Senter for Miljø- og Ressursstudier ved UiB. I 2009 ble hun tildelt doktorgradstipend ved UiB, finansiert av Norges forskningsråd. Doktorgradsarbeidet ble utført ved UiB, Havforskningsinstituttet og Norges Veterinærhøgskole, under veiledning av professor Ian Mayer, professor Anders Goksøyr og forsker Sonnich Meier.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:

16.10.2013, kl. 14.15. Seminarrom K3, Biologen, Thormøhlens gt 53B, Bergen
Oppgitt emne: “Endocrine disruption in Arctic Wildlife”.

Tidspunkt og sted for disputasen:

22.10.2013, kl. 09.15, VilVite-senteret.

Kontaktperson:

Anne Christine Knag
Epost: anne.knag@bio.uib.no