Gå til hovedinnhold

Kadmium i taskekrabbe - Noe nytt fra nord?


krabbe es3 2483

undefined

Martin Wiech disputerer 23.05.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Cadmium in Brown Crab Cancer pagurus in Norwegian Waters.

Det har allerede vært kjent en stund at taskerabbene i Nord-Norge fra Salten og nordover viser høye verdier av tungmetallet kadmium. Derfor kom Mattilsynet i 2013 med en advarsel mot å spise taskekrabbe fangstet i dette området. Som konsekvens måtte krabbefiskeriet nedlegges, med betydelige økonomiske tap.

Tidligere undersøkelser har ikke kunnet gi et endelig svar på spørsmålet om hvorfor vi finner så høye verdier av kadmium i taskekrabbe i Nord-Norge.

I doktorgradsarbeidet har Martin Wiech prøvd å finne ut mer om faktorer som påvirker kadmiumnivået i krabbe og om noen av disse kan forklare den store forskjellen mellom Sør- og Nord-Norge. I tillegg ble det sett på muligheter for å unngå fangsten av krabber med høye nivåer. Risikoen for et for høyt inntak av kadmium gjennom konsum av krabbe i den norske befolkningen er også vurdert.

Resultatene bekrefter den store forskjellen mellom nivåene i sør og nord og tyder ikke på at menneskelig forurensing er grunnen til det. Funnene gir grunnlag for to mulige forklaringer knyttet til krabbens biologi: En korrelasjon mellom kadmiuminnhold og størrelse i sammenheng med en lavere skallskiftefrekvens for krabber i nord tyder på at krabbene vokser saktere der og derfor har hatt mer tid til å ta opp kadmium. Funn indikerte også at taskekrabben i nord har et annet vandringsmønster gjennom året og dermed muligens kan komme i kontakt med andre byttedyr med høyere nivåer av kadmium. Forklaringen blir styrket av et laboratorieforsøk som viste at kadmium som vi finner i krabbene, hovedsakelig kommer fra føden og ikke fra sjøvannet. Det viste seg at det er vanskelig å unngå fangst av krabber med høyt kadmiuminnhold i nord, men at klokjøttet trygt kan spises fra krabber fangstet langs hele kysten. Innmaten bør man i midlertidig ikke spise for mye av, siden det er fare for å få i seg kadmium i mengder som over lengre tid kan føre til negative helseeffekter. Spesielt fritidsfiskere som spiser mye av sin fangst, bør være forsiktig.

Tid og sted for disputasen

23.05.2018 kl. 10:15 på Havforskningsinstituttet, møterom Sildetønnen, Nordnesboder 4 i Bergen.

Prøveforelesningen ble holdt 2. mai 2018 i Sildetønnen, Nordnesboder 4, med oppgitt tema: Comparing mechanisms and effects of heavy metal accumulation in edible molluscs and crustacea.

Personalia

 

Martin Wiech
Foto: Torhild Dahl, HI

Martin Wiech er født (1985) og oppvokst i Sør-Tyskland. Han tok bachelorgrad i biologi ved Universitetet i Konstanz og en tverrfaglig mastergrad i bærekraftig utvikling ved Universitetet i Basel. Etter studiet jobbet han først som studieleder innen akvatisk toksikologi.

Doktorgradsarbeidet ble utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) som nå er en del av Havforskningsinstituttet (HI), under veiledning av dr. A. Måge (HI/UiB), dr. S. Frantzen (HI) og dr. A. Duinker.

Kontaktinformasjon

Martin Wiech, tlf. 451 59 792, Martin.Wiech@hi.no