Gå til hovedinnhold

Torskens livshistorie meislet i stein


hi 032926

undefined

Christian Irgens disputerer mandag 27. august 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Otolith structure as indicator of key life history events in Atlantic cod (Gadus morhua)".

Fiskens ørestein (også kalt otolitter) kan fortelle noe om alder, vekst og livshistorie helt fra klekking til livets slutt ettersom de vokser i takt med fisken. Otolitter er kalkholdige krystaller som er en viktig bestanddel av balanse- og hørselsorganet i fiskens indre øre.
 
I væskefylte kamre påleires otolittene kalsiumkarbonat (hovedkomponent) sammen med organisk materiale, i tillegg til en rekke andre sporstoffer. Dette gir et kronologisk vekstmønster som speiler periodiske svingninger i fiskens fysiologi og dens ytre miljø. Alderslesing av otolitter er en essensiell del av forvaltningen av kommersielle fiskebestander verden rundt.
 
I doktorgradsarbeidet har Irgens gjennomført studier på torsk både eksperimentelt og i felt for å forstå hvordan viktige livhistoriehendelser som bunnslåing og kjønnsmodning reflekteres i otolittenes vekst og morfologi. Resultatene viser at otolitters ytre fasong blir tydelig endret i løpet av perioden der torskeyngel i Barentshavet endrer habitat fra frie pelagiske vannmasser til et mer bunntilknyttet levesett. I tillegg til endring av fødeinntak etter bunnslåing, peker resultatene på at temperaturbetingelser også kan ha en effekt på endringen i otolittfasong.
 
Kjønnsmodning og gyting kunne imidlertid ikke påvises å ha direkte effekt på otolittvekst. Likevel viser resultatene at individer med høye energikostnader og tilhørende redusert vekst, som for eksempel i forbindelse med reproduksjon eller andre ugunstige vekstbetingelser i miljøet, kan gi en endret otolittvekst og utseende (som f.eks. gjennomskinnelighet). Arbeidet drøfter også hvordan interaksjoner mellom fysiologi, miljø og genetikk kan påvirke otolittens vekst og morfologi i et komplekst samspill.
 
Kunnskap om hvordan otolitter speiler viktige livshistoriehendelser kan gi bedre innsikt i fiskens kritiske livsstadier, rekrutteringsdynamikk og økologi, hvilket har betydning for hvordan fiskebestander overvåkes, evalueres og forvaltes.
 

Tid og sted for disputasen

Mandag 27. august 2018 kl. 13:15 i Stort auditorium på Høyteknologisenteret, Thormøhlens gate 55 i Bergen

Personalia

christian_irgens_RV_web.jpg
Foto: Ragnhild Valen
Christian Irgens (f. 1982) er født og oppvokst i Bergen. Han fullførte mastergraden i fiskebiologi ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2010. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Institutt for biovitenskap, UiB og ved Havforskningsinstituttet med veiledning av professor Arild Folkvord (UiB) og forskningssjef Olav S. Kjesbu (Havforskningsinstituttet).

Kontakt

Christian Irgens, telefon: 906 38 152, e-post: christian.irgens@hi.no