Gå til hovedinnhold

Fibronectin type II-domener i lakselus


Lakselus HI 027798

Lakselus

Fotograf: Sussie Dalvin / HI

Ewa Harasimczuk disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 4. desember 2019 med avhandlingen «Fibronectin type II domains in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis». 

Lakselus er et lite krepsdyr som parasitterer laksefisk i saltvann, der den lever av fiskens slim, hud og blod. Lakselusen kan dermed gi skader på laksens hud, som igjen kan gå ut over saltbalansen og føre til at fisken lettere kan få sekundære infeksjoner. Skadeomfanget på fisken avhenger av fiskestørrelsen og antall lus den er infisert med, og kan potensielt gi dødelighet på små fisk. Derfor er lakselus det største sykdomsproblemet i oppdrettsnæringen i dag, da de er pålagt å holde lusetallet lavt for å beskytte villfisken. Siden lusen har utviklet resistens mot mange av dagens medisiner, forskes det i dag for å øke kunnskapen om lakselusens biologi for muligens å oppdage nye behandlingsmetoder mot lakselus.

Formålet med Ewa Harasimczuks avhandling har vært å kartlegge funksjonen til ett av de mest ekspanderte proteindomenene i lakselusens genom, kalt fibronectin type II (FNII). FNII er et kort protein-domene som er vist å kunne binde seg til ulike typer kollagen i vertebrater. Men da det lenge har vært trodd å være et domene som kun har vært til stede i vertebrater, er det ikke kjent hva FNII-domener i evertebrater, som lakselus, binder til. Gjennom doktorgradsavhandlingen har Harasimczuk derfor karakterisert fem lakselusgener som koder for FNII-domener. Resultatene fra disse studiene viser blant annet at man ikke kan utelukke at FNII-domene til lakselus kan ha en kollagenbindende funksjon. Harasimczuk har også vist at disse genene er uttrykt i ulike typer vev som blant annet kjertler og reproduksjonsorganer, som kan tyde på at FNII-domenene til lakselus er involvert i ulike biologiske prosesser og/eller er viktig i en universell prosess. Kandidaten har gjennomført søk som viser at FNII er utbredt blant andre krepsdyr, både parasitterende og ikke-parasitterende. Det er derfor trolig at FNII-domener ikke er involvert i lakselusens interaksjon med verten.

Disputas

Tid/sted: Onsdag 4. desember 2019 klokken 12:15 i Realfagbygget, Auditorie 2, UiB

Personalia

Ewa Harasimczuk. Foto: PrivatEwa Harasimczuk ble født i Białystok, Polen, i 1988 og er oppvokst i Rygge kommune. Hun tok mastergrad i fiskehelse ved UiB i 2012, og startet så med doktorgradsarbeidet ved Sea Lice Research Center, et samarbeid mellom UiB og Havforskningsinstituttet (HI). Dr. Sussie Dalvin, HI, har vært hovedveileder for doktogradsarbeidet, med professor Frank Nilsen og dr. Aina-Cathrine Øvergård som medveiledere.