Gå til hovedinnhold

Kartlegger og overvåker polhavene vha. akustikk


HI 042724

Hval ved King George Island, Antarktis. 

Fotograf: Foto: Oda L. Brekke Iden / Havforskningsinstituttet

Sebastian Menze disputerer 12.06.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Listening to the polar oceans – Monitoring and mapping marine ecosystems using passive and active acoustics". 

Polhavene er blant de områdene i verden som endrer seg raskest med tanke på global oppvarming, men de er samtidig blant områdene som er vanskeligst å overvåke. Denne avhandlingen viser hvordan vi kan bruke både passiv akustikk, det vil si å analysere lyd som forekommer naturlig i et område, og aktiv akustikk, som er analyse av ekkoer fra menneskeskapte signal, for å fylle kunnskapshull om polar oseanografi og økologi.

I første del av avhandlingen ble et stort datasett av akustiske målinger analysert for å kartlegge strøm av atlanterhavsvann ved Svalbard. Ved bruk av avanserte interpolasjonsalgoritmer viste vi blant annet at atlanterhavsvannet strømmer nordover i flere greiner. Ved å kombinere de akustiske dataene med havmodeller ble det vist at denne strømmen også er viktig for strøm og økosystemene i renner som går inn mot Svalbard. Disse rennene kan ha opphopning av fisk og dyreplankton som er tilknyttet strømmen.

Andre del av avhandlingen handler om analyser av akustiske lydopptak fra Sørishavet. Disse er nyttig for å studere forekomst av havpattedyr, siden det er vanskelig å få tilstrekkelige visuelle observasjoner fra området. Et datasett med lydopptak fra bøyer viste at lyd fra antarktisk blåhval, finnhval, vågehval og leopardsel danner et «havpattedyrkor» på hver sine frekvenser. Det ble utviklet en metode som har som mål å bruke lydopptak for å estimere dyrenes romlige fordeling og vandring.

Avhandlingen viser at ved å bruke spektrumet av akustisk oseanografi, kan man studere det marine økosystemet fra ulike vinkler. Arbeidet viser ulike tilnærminger og metoder for å observere og overvåke havet, og illustrerer hvordan akustiske data kan øke vår forståelse av prosesser som foregår i polare havområder og som er vanskelig å observere og overvåke. Avhandlingen er tilgjengelig her.

Disputasen 

Tid: 12. juni 2020 kl. 10:15–12:00
Sted: Zoom Webinar (pga. koronasituasjonen)

Personalia

Sebastian Menze (f. 1990 i Tyskland) har en bachelorgrad i marin teknologi og mastergrad i marine økosystemer og klima og har spesialisert seg på undervannsakustikk og tverrfaglig havforskning. Han har tidligere jobbet for det tyske Alfred Wegener Institut og har vært på flere lange tokt i Nord- og Sørishavet. Fra 2016 er han tilknyttet Havforskningsinstituttet, forskningsgruppe Oseanografi og klima.
Under doktorgradsarbeidet har han hatt dr. Randi B. Ingvaldsen og professor Peter M. Haugan som veiledere.

Kontakt: Sebastian Menze, e-post: sebastian.menze@hi.no