Masteroppgave ved Havforskningsinstituttet, forskningsgruppe Økosystemprosesser

Vi ønsker å knytte til oss flere mastergradsstudenter. I Økosystemprosesser jobber vi med en rekke ulike problemstillinger og kan tilby interessante og relevante oppgaver til kandidater med økologisk, biologisk, oseanografisk eller statistisk bakgrunn.

Forskningsgruppen vår er svært variert og består av både studenter, teknikere, ingeniører og forskere. Masteroppgaver er en god måte å få undersøkt aktuelle problemstillinger på, samtidig som det gir fremtidige arbeidstakere opplæring og erfaring som er etterspurt når det lyses ut ledige stillinger ved Havforskningsinstituttet.

Eksempler på oppgaver kan være:

  • Undersøke hvordan den romlige utbredelse til en art påvirkes av klimaet eller andre miljøforhold.
  • Hva spiser fisken? Varierer det med tilgjengelige byttedyr og er konkurranse med andre arter viktig?
  • Berggylt blir stadig mer brukt for avlusing av laks i oppdrettsmerder. Hvordan kan man legge forholdene til rette for berggylten slik at dette blir mest mulig effektivt?
  • Havforskningsinstituttet bruker store summer årlig på toktvirksomhet. Kan man endre toktdesignet slik at man kan korte ned på tokttiden men fremdeles ha like sikre toktresultater?

Høres dette interessant ut? Ta i så fall kontakt med forskningsgruppeleder Mette Mauritzen.