Gå til hovedinnhold

Bestandovervåking

Overvåkningsaktivitet Beskrivelse Oppstart, frekvens Program Faggruppe Data tilgjengelig Online
Vintertoktet i Barentshavet Trålbasert og akustisk basert bestandsovervåkning av bunnfisk i BH 1984, årlig BAR Bunnfisk

Barents Sea Northeast Arctic cod bottom trawl index in winter

Barents Sea Northeast Arctic haddock bottom trawl index in winter

Skreitokt Akustiske undersøkelser av gytetorsk i Lofotenområdet 1984, årlig BAR Pelagisk fisk 2
Økosystemtokt Bestandsovervåkning av ressurser i BH, som torsk, hyse, lode, sild, blåkveite, polartorsk, uer, sei og reker, samt annen bred dekning av økosysteminformasjon for supplement til bestandsvurderingen 2004, årlig BAR Økosystemprosesser

Barents Sea Northeast Arctic cod bottom trawl index in autumn

Barents Sea Northeast Arctic haddock bottom trawl index in autumn

Bestandsundersøkelser hummer Overvåkning basert på fangstskjema fra fiskerne Skagerrak og Vestlandet (fra 1983) 1928 KST Bentiske ressurser og prosesser 4
Overvåkning av leppefisk Referanseflåten, Hvaler-Flatanger 2011, årlig KST Fiskeridynamikk 5
Tareundersøkelser Bestandsovervåkning og kartlegging av tare Rogaland-Nordland 2000, årlig rullerende KST Bentiske ressurser og prosesser 6
Gytetokt NVG sild Indeks for gytebestand for bestandsvurdering 1988-2008, 2015, årlig NOR Pelagisk fisk 7
Internasjonal gytetokt kolmule (IBWSS) Indeks for gytebestand for bestandsvurdering 1995-, årlig NOR Pelagisk fisk 8
Sildelarvertokt langs kysten Forekomst av alle fiskelarvene langs kysten, planton, hydrografi 1970-tallet, årlig NOR Pelagisk fisk 9
Makrellmerking på gytefeltene Merke-gjenfangsdata blir brukt i bestandsvurdering (fra 1984) 1969, årlig NOR Pelagisk fisk 10
Økosystemtokt i Norskehavet (IESNS) Overvåkning av fisk (spesifikt makrell og kolmule), plankton, klima 2007, fra 2010 årlig NOR Økosystemprosesser 11
Dyp-pelagisk tokt i Norskehavet (WGIDEEPS) Overvåkning av snableuerbestanden og mesopelagisk fisk. Temperatur 2008, gjennomført deretter 2009, hvert 3. år NOR Dyphavsarter og bruskfisk 12
Egga-Nord Overvåkning av komersielle arter: blåkveite, snabeluer, diversitet av dyphavsfiskearter. Temperatur 1990-tallet, men det har vært endringer hvert andre år NOR Dyphavsarter og bruskfisk 13
Egga-Sør Overvåkning av kommersielle arter: vassild, snabeluer, diversitet av dyphavsfiskearter. Temperatur 1990-tallet, hvert 2.år NOR Dyphavsarter og bruskfisk 14
Biologisk prøvetaking fra grønlandssel på kommersiell fangstskute Livshistorie grønlandsseø (kondisjon, demografi, fertilitet, helsetilstand, miljøgiftbelastning.) Prøvene samles inn under kommersiell fangs, dvs. på selfangstskute, Vesterisen og Østisen med ulike mellomrom fra 1950-tallet til 2014, hvert 5. år. Neste gang i Østerisen i 2017, Vesterisen i 2019 NOR Sjøpattedyr 15
Bestandsestimering av grønlandssel/klappmyss Bestandsestimering av grønlandssel/klappmyss ved telling av unger i Vesterisen Tidlig 1980-tallet, ca hvert 5. år
Neste gang i Vesterisen 2018
NOR Sjøpattedyr 16
Hvaltelling - Telleprogram for beregning av tallriket av vågehval Telling av hval over perioden 2014 - 2019 med vågehval som målart, slik at vi i 2020 kan presentere et totalestimat for Nordøstatlanteren til bruk i RMP.  Årlig med rullerende områder NOR Sjøpattedyr 17
Biologisk prøvetaking fra klappmyss i Vesterisen Innsamling av biologisk materiale for overvåkning av diett, kondisjon, helsetilstand, miljøgiftbelastning og reproduksjonspotensiale hos klappmyss i Vesterisen Innsamlet fra 1959 til 1999, ICES krevet oppdatering ca hvert 5. år. Neste gang på Vesterisen i 2018 NOR Sjøpattedyr 18
Økologisk overvåkning av vågehvalbestanden Innsamling av biologisk materiale for overvåkning av diett, kondisjon, demografi, reproduksjon, helsetilstand og miljøgiftbelastning hos vågekval i norske farvann. Prøver samles inn fra dyr som tas i kommersiell norsk fangst (dvs ombord i kvalfanger).  Innsamlet i 1992-2004 og 2009-2011 og 2016. Ca. hvert 2.år, neste gang i 2017. NOR Sjøpattedyr 19
Økologisk overvåkning av grønlandsselbestande Innsamling av biologisk materiale for overvåkning av diett, kondisjon, og reproduksjonspotensiale hos grønlandssel i Nordområdene.  Innsamlet fra 1990 til 2016 med ujevne mellomrom, trenger oppdatering ca hvert 3. år NOR Sjøpattedyr 20
Overvåkning av reke i Sør Årlig ressursundersøkelse av reke, registrerer også bunnfisk, pigghå og andre arter 2000 tallet, årlig NSJ Bentiske ressurser og prosesser North Sea Skagerrak Northern Shrimp Bottom Trawl Index
Akustisk overvåkning  gyting av sei Regionalt dekning av gytebestenden av Sei. Ønsket å utvikle en internasjonal aktivitet med Frankrike og Tyskland. Planen var å gjennomføre toktet på kommersielt fiskefartøy med støtte av Fiskeriforskningsavgift i år, men fikk ikke egnet tilbud fra fiskerne. For 2017 er det planlagt å gjennomføre toktet på egne fartøy 2017, årlig NSJ Pelagisk fisk 22
Overvåkning bunnfisk og pelagisk fisk i Nordsjøen IBTS (International Bottom Trawl Survey) 1ste kvartal regional dekning av norske delen av survey, 15.bunnfisk arter, 3 pelagiske arter, inkluderer også fiskeegg og larver 1980-tallet, årlig NSJ Bunnfisk 23
Overvåkning sild og brisling i Nordsjøen HERAS akustiske survey på sild og brisling (regional dekning, juni/juli) 1990 tallet, årlig NSJ Pelagisk fisk 24
Overvåkning fiskeegg og larver Regional dekning, fiskeegg og fiskelarver, del av Økosystemtokt Nordsjøen 1980 tallet, årlig NSJ Reproduksjon og utviklingsbiologi 25
Overvåkning Tobis og Øyepål bestand Akustisk Tobistokt (regionalt dekning av gyteområdene for tobis og øyepål, Mai) 2009. årlig NSJ Marin økosystemakustikk 26
Kongekrabbetokt Bestandskartlegging/overvåkning/spredning 2000, årlig KST Bentiske ressurser og prosesser 27
Kystsel

Overvåkning av havert og steinkobbe

 

1996 KST Sjøpattedyr 28
Kysttorsk indre farvann Bestandsundersøkelser Rogaland- Helgeland 2014, årlig, rullerende KST Dyphavsarter og bruskfisk 29
Kystressurstoktet Varanger-Standt Overvåkning av viktige kystressurser som sei, torsk, hyse, reker 1984, årlig KST Dyphavsarter og bruskfisk 30
Høstundersøkelser Skagerrak Rekrutteringsstudier fiskesamfunn på gruntvann årklassestyrke og bestandsundersøkelser av ål 1919, årlig KST Marin økosystemakustikk 31
Bestandsundersøkels taskekrabbe Samarbeid med fiskere 2001, årlig KST Bentiske ressurser og prosesser

32

Bestandsundersøkelser rognkjeks Data fra fangster i fiske, i dag hovedsaklig fra Barentshavet 1980,  årlig KST Marin økosystemakustikk 33
Kysttorsk sør Vinterfiske Skagerrak ressursundersøkelse 1984-90, 2000-2016, årlig KST Populasjonsgenetikk 34
Pelagisk kysttokt Brisling og sildeundersøkelser - kyst 1969-2008, 2014 - KST Pelagisk fisk 35