Gå til hovedinnhold

Prosjekt: OptiLok (Optimalisering av lokalitetsbruk og områdeorganisering for økt biosikkerhet)

Opdrettsanlegg i sjø.jpg
Periode 01. november 2023 - 31. desember 2026
Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Partnere Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral, Meteorologisk institutt, Akvaplan-niva, SINTEF Ocean og NCE Aquaculture.
Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet

Spredning og utbrudd av ulike sykdommer og parasitter begrenser akvakulturproduksjon, reduserer dyrevelferden og har økonomiske konsekvenser. Ved å kombinere kunnskap om sirkulasjon og biologi skal vi i prosjektet OptiLok beregne vannkontakt og vurdere potensialet for sykdomsspredning mellom alle oppdrettslokaliteter i Norge.

Hovedmålet i OptiLok er å bruke kunnskap om ulike smitteagens og hydrodynamikk til å beregne vannkontakt mellom enkeltlokaliteter og anbefale optimal områdeorganisering for å redusere sannsynligheten for smitte av vannbårne smitteagens mellom oppdrettslokaliteter. Ved å kommunisere en enhetlig anbefalt områdeorganisering åpent for aktører fra næring, forvaltning og forskning, ønsker vi å forenkle kommunikasjonen og øke forutsigbarheten for alle parter.

Mer detaljert skal OptiLok:

  1. Sammenstille kunnskapen om de viktigste sykdomsutløsende smitteagens, med vekt på å kategorisere agens som spres med vannbåren smitte.
  2. Utvikle et interaktivt beslutningsstøtteverktøy som kan benytte resultat fra ulike modeller og gjøre tilgjengelig kunnskapen som trengs for å optimalisere bruk av lokaliteter og områdeorganisering.
  3. Vurdere robustheten i den anbefalte områdestrukturen ved å sammenligne resultater fra ulike hydrodynamiske modeller.
  4. Vurdere effekten av ulike utsettstrategier i de tilfeller hvor det ikke er mulig med felles brakklegging av brakkleggingssoner.