Gå til hovedinnhold

Spesiallaboratoriet

Spesiallaboratoriet består av fleire laboratorium. 

Bentoslaboratoriet​

På dette laboratoriet analyserer vi bentosprøvar. I hovudsak vert det gjort artsbestemming og mengdemålingar (vekt, mengde) av botnlevande dyr som f.eks. havedderkoppar og sjøstjerner. I tillegg vert laboratoriet nytta til fiskesystematikk og tørrlagring av prøvar. Det viktigaste utstyret er gode luper og kamera.​

Alders-, Otolitt-, Fiskeprøve- og Pelagisk lab.

Alderslaboratoriet: Å vite alder på fisk er avgjerande for Havforskingsinstituttet. Totalt vert det gjort alderlesing på 100 000 otolittar/skjell per år. Ein del av dette arbeidet vert gjort på tokt, men over halvparten vert gjort på desse laboratoria. Her preparerer og les ein alder på ca. 30 arter. 45 personar arbeider med dette i større eller mindre omfang. Alderslaboratoriet er også utstyrt for samlesing av otolittar
 
Otolittlab-en vert otolittane preparerte opp mot analyse av årssoner eller dagsoner. Laboratoriet har også stereomikroskop og stereolupe med kamera.
 
Fiskeprøve-laboratoriet har tre funksjonar: Prøvemottak, fryselager og opparbeidingslab. bl.a. for pelagiske prøvar, torskemagar, augepål og tobis, identifisering av vanskelege prøvar, kurs, kudoa-parasitt og reker. Laben har adgangskontroll og booking av arbeidsplassar.
 
Pelagisk lab. vert det gjort undersøkingar av pelagisk fisk (sild, makrell osv.), bl.a. alderslesing og mageanalyser.
 

Saltlaboratoriet

På saltlab-en gjer vi svært nøyaktige målingar av saltinnhaldet i sjøvatn. Målingane vert brukte til å kalibrere alle HI sine sondedata frå felt og tokt; 5000–6000/år. Målingane vert gjort med salinometer. Dette instrumentet bestemmer saltinnhald i sjøvatn ved å måle leidningsevne og temperatur. Resultata vert rapporterte direkte til Norsk marint datasenter (NMD) og inngår som overvakings- og kartleggingsdata.
 

Zooplanktonlaboratoriet

Zooplanktonlaboratoriet er utstyrt til analyser innan taksonomi, modningsgrad, eggutvikling, biomasse, fordøyingssgrad og diett. Prøvane er dyreplankton, fisk, fiskeegg, fiskemagar og bentosorganismar. Det viktigaste utstyret på dette laboratoriet er gode luper og kamera. 
 

Planktonkjemi

Planktonlab


Planktonkjemilaboratoriet utfører ei rekkje biogeokjemiske analysar av sjøvatn og mikroorganismane som lever der. Analyse av næringssalt (nitritt, nitrat, fosfat silikat, og ammonium), løyst oksygen​ og mikroplanktonbiomasse (ChlA og feopigment, karbon, nitrogen og fosfor) vert gjort på avanserte instrument med høg nøyaktigheit.

Prøvane vert i hovudsak samla inn frå Norskehavet, Barentshavet, Nordsjøen og langs heile norskekysten, polområda (Arktis og Antarktis) og Nord-Atlanteren.

Dei viktigaste oppdragsgivarane er dei store overvakingsprogramma.

Kvalitetssikra data frå havovervakinga vert arkivert gjennom Sea2Data og er tilgjengeleg frå Norsk marint datasenter (NMD) (Forskingsdata​).​