Gå til hovedinnhold

Uorganisk kjemi


Provebokser Eivind Senneset
Fotograf: Eivind Senneset

Laboratoriet for uorganisk kjemi har et bredt ansvarsområde og utfører en rekke ulike analysemetoder. Aktiviteten vår deles inn i flere kategorier; råanalyser, metallanalyser og analyse av radioaktive stoffer.

Råanalyser​​​​​​

Mange av prøvene våre skal analyseres for innhold av vann/tørrstoff, aske, totalfett og totalprotein. Analysene gir basiskunnskap om næringsinnholdet i en prøve og går under samlebetegnelsen råanalyser.

Metallanalyser

Metallanalyser utgjør en stor del av analysevirksomheten vår, og vi kan blant annet få svar på hvor mye arsen, kadmium, kobber, selen, sink, kvikksølv, bly, sink, jern, jod og molybden en prøve inneholder. Metallene oppføre seg ulikt i organismer avhengig av hvordan de er bundet opp, giftighet og tilgjengelighet avhenger av om metallet er knyttet til en organisk forbindelse eller ikke. For enkelte element har vi analyse der vi separerer de ulike formene til metallet, og på den måten finner vi ut hvor stor andel av metallet som finnes i de ulike formene.

Analyser av radioaktive stoffer

Vi analyserer prøver av sjøvann, sedimenter, fisk og andre marine organismer for menneskeskapte radionuklider som for eksempel cesium-137 (137Cs). Resultatene brukes blant annet til å følge med på tidstrender og geografiske trender av radioaktiv forurensning i norske havområder. Vi analyserer også miljøprøver for naturlige radionuklider som for eksempel radium-isotoper, bly-210 (210Pb) og kalium-40 (40K).