Midtevaluering laksefjorder 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 19 2013)

Sammendrag

Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfeksjon hos vill laksefisk langs norskekysten. Midtevaluering av ordningen med nasjonale laksefjorder