Gå til hovedinnhold

Vurdering av egnethet av utslippsindikator for næringssalter og organisk materiale på produksjonsområdenivå (Rapport fra Havforskningen nr. 23-2017)

Sammendrag

Rapporten vurderer om det er faglig grunnlag for å innføre en indikator for utslipp basert på oppdatert kunnskap om spredning og effekter av utslipp av næringssalter og partikulært materiale som beskrevet i Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2017. Dernest vurderes om det er forvaltningsmessig formålstjenlig å innføre en slik indikator.