Gå til hovedinnhold

Ingen overskridelser over EUs grenseverdi i torsk fra Oslofjorden


nifes holmen 16 TorskHaand Senneset WebCrop

Foto: Eivind Senneset

Fotograf: Eivind Senneset

Ny rapport viser at det ikke er noen overskridelser av grenseverdien for kvikksølv i torskefilet fra Oslofjorden.

På oppdrag for Mattilsynet har NIFES analysert innholdet av uønskede stoffer i vanlige arter i fritidsfiske; torskefilet og -lever, makrellfilet og taskekrabbe fra Oslofjorden, fisket mellom 2013 og 2015.

Det ble undersøkt 100 torsk fra fem ulike stasjoner i Oslofjorden, og ingen inneholdt kvikksølv over Norge og EUs grenseverdi på 0.5 mg kvikksølv per kilogram.

– Gjennomsnittet i hele det undersøkte torskematerialet er omtrent lik det vi finner i andre norske kystområder og i Nordsjøen, men området ved bykjernen hadde høyere konsentrasjoner, sier Tanja Kögel, forsker ved NIFES.

Av torsken som ble fisket ved bykjernen i Indre Oslofjord var 20 prosent over 0,2 mg kvikksølv per kilogram. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert at særlig utsatte grupper som gravide, ammende og barn under fem år bør advares mot å spise torskefilet med slike nivåer.

Mattilsynet advarer fortsatt gravide, ammende og barn under fem år mot å spise torsk fisket i Indre Oslofjord.

Av de undersøkte prøvene var den gjennomsnittlige kvikksølvkonsentrasjonen høyest i klokjøtt av krabbe, der ni prosent av prøvene overskred Norge og EUs grenseverdi, etterfulgt av krabbens brunmat og torskefilet.

– Nivåene av kvikksølv i krabbe er høyere i Oslofjorden enn det vi tidligere har funnet langs norskekysten, sier Kögel.

Dioksiner- og dioksinlignende PCB lå over grenseverdi i alle prøvene av torskelever. Det eksisterer en advarsel mot å spise lever fra selvfangst i skjærgården.

»Last ned PDF-versjon