Gå til hovedinnhold

Flere elver med mye rømt oppdrettslaks


Illustrasjonsfoto av elv.

24 av 196 elver som ble undersøkt i fjor ble vurdert til å ha høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Resultatet fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks viser at det var noen flere elver med høyt innslag av oppdrettsfisk i fjor enn i 2015. Denne økningen skyldes delvis rapporterte rømningsepisoder i enkelte regioner.

- En elv som blir plassert i gruppen med høyt innslag av rømt oppdrettslaks, er vurdert til å ha over 10 % oppdrettslaks i bestanden. Dersom vurderingen er at det er klart under 10 % oppdrettslaks i elven, blir innslaget klassifisert som lavt til moderat, forklarer Vidar Wennevik som er prosjektleder for overvåkingsprogrammet.

I tillegg til de 24 elvene med høyt innslag, ble 154 av de 196 undersøkte elvene vurdert til å ha lavt til moderat innslag av rømt oppdrettslaks. I de siste 18 elvene var det ikke mulig å fastslå sikkert om innslaget av rømt oppdrettslaks var over eller under 10 %, disse elvene ble derfor vurdert til å ha et middels innslag.

Fortsatt mye oppdrettsfisk på rømmen

I fjor ble det innrapportert til myndighetene at 126 000 oppdrettsfisk hadde rømt. Tidligere undersøkelser tyder på at antallet oppdrettslaks som rømmer kan være betydelig høyere enn det som blir rapportert.

- Avhengig av om det er smolt eller større laks som rømmer, og når på året rømmingen skjer, vil en del av den rømte oppdrettslaksen overleve og svømme opp i elvene for å gyte når de blir kjønnsmodne. De kan dermed påvirke villfisken og føre til at det skjer genetiske endringer i bestandene. NINA og Havforskningsinstituttet la nylig fram dokumentasjon for at slike endringer har skjedd i ca. 67 % av undersøkte vassdrag, sier Wennevik.

Innslaget av rømt oppdrettslaks i vassdragene har blitt overvåket med ulike metoder gjennom snart 30 år. Resultatene har vist at det er rømt laks i de fleste vassdragene som er undersøkt, og enkelte år har rømt oppdrettslaks utgjort en betydelig del av gytebestanden i noen vassdrag.

Store geografiske variasjoner

Resultatene fra 2016 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks varierte langs norskekysten, for eksempel hadde elvene rundt Hardangerfjorden relativt flest vassdrag med høyt innslag av rømt oppdrettslaks. Tilstanden var derimot god, med lave innslag på hele strekningen fra Akershus til langt nord i Rogaland. Lenger nord viser undersøkelsene varierende innslag, og i de fleste fylkene er det enkelte elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

Overvåkingsprogrammet

Det nasjonale programmet for overvåking av rømt oppdrettslaks ble utformet og etablert på oppdrag fra Fiskeridirektoratet etter føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet i 2014. Programmet koordineres av Havforskningsinstituttet og gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet, Rådgivende Biologer AS og Uni Research Miljø AS. I tillegg mottar programmet overvåkningsdata fra Ferskvannsbiologen AS, Skandinavisk Naturovervåkning AS og Naturtjenester i Nord AS.  

Vassdragene som blir overvåket er valgt ut fra en rekke kriterier som god geografisk spredning, inkludering av de nasjonale laksevassdragene, representasjon av vassdrag av ulik størrelse samt å bygge videre på vassdrag med tidsserier og med gode lokale nettverk. Data blir samlet inn fra sportsfiske om sommeren og høstfiske, stamfiske og drivtellinger (også kalt gytefisktelling) om høsten. I et flertall av elvene ble det benyttet mer enn én metode. Alle innsamlete data har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, denne er beskrevet i rapporten der også ulike kilder til usikkerhet drøftes.