Gå til hovedinnhold

Ny kunnskap om virusinfeksjoner i vill laksefisk


Laksesmolt

Laksesmolt

Helseovervåking av vill laksefisk viser at gjellepoxvirus er utbredt hos vill kjønnsmoden laks. Videre ble piscine orthoreovirus (PRV), men ikke salmonid alfavirus (SAV), påvist hos utvandrende laksesmolt fra Osterfjordbassenget.

SAV ble ikke påvist, mens PRV forekom i 5 % av utvandrende smolt

Havforskningsinstituttet har testet for SAV og PRV i utvandrende smolt fra Osterfjordområdet innsamlet ved Herdla i 2013-2014. Disse virusene kan forårsake sykdommene pankreassykdom (PD) og hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) hos oppdrettslaks. SAV ble ikke påvist i smolten. Derimot ble PRV-infeksjoner påvist i 5 % av fisken. PRV-forekomsten var høyere i 2013-smolt (7%) sammenlignet med smolt fanget i 2014 (2%). I 2013 hadde vill smolt en betydelig høyere (14%) PRV-forekomst enn utsatt smolt (1%). Det var imidlertid ingen forskjell i PRV-forekomstmellom vill og utsatt smolt i 2014 (2 %). Estimering av utvandringstid av kultivert fisk i dette fjordsystemet kan tyde på at få fisk kanutvikle påviselige SAV- og PRV-infeksjoner før de blir tatt i smoltfellen som er plassert i Herdlafjorden. Dette kan derfor indikere at vill smolt med PRV blir smittet i elvene før den vandrer ut i sjøvann.

Gjellepox påvist hos villaks fra 25 av 26 undersøkte elver

Veterinærinstituttet har kartlagt «salmon gill poxvirus» (SGPV, gjellepox) i kjønnsmoden fisk. Viruset som gir sykdom hos laks i oppdrett, ble påvist hos vill laks i 25 av 26 undersøkte elver. Dette er en høyere forekomst enn det som tidligere er vist for andre undersøkte virus i tilsvarende materiale. Hos villaksen ble det også funnet gjelleskader som er typiske for denne virussykdommen. Lave nivåer av gjellepox ble funnet hos et begrenset antall stamfisk av sjøørret, men kun etter opphold i kar sammen med smittet kjønnsmoden laks. Dette kan tyde på at sjøørret ikke er en naturlig vert for viruset. Gjellepox ble ikke påvist hos laksefisk som kun lever i ferskvann. Forekomst av SGPV hos ungfisk av laks i anadrome strekninger av elvene er ikke undersøkt. Viruset er dermed foreløpig kun funnet hos laks som har oppholdt seg i det marine miljø. Betydningen av smitteutveksling mellom villfisk og oppdrettsfisk bør undersøkes nærmere. Det kan tenkes at bruk av vann fra lakseførende ferskvannskilder kan utgjøre en smitterisiko for oppdrettsanlegg. Effektiv desinfeksjon av inntaksvannet i slike anlegg er derfor viktig. Som for andre virus vil SGPV kunne oppformere seg i laks i både sjø- og ferskvannsbaserte oppdrettsanlegg, med mulighet for spredning tilbake til miljø og villfisk.

Kontaktpersoner:

Mattilsynet: Jonathan Vaz Serrano, rådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 84 17
Havforskningsinstituttet: Abdullah Madhun, seniorforsker, tlf: 947 85 883
Veterinærinstituttet: Åse Helen Garseth,forsker, tlf: 489 91 095