Gå til hovedinnhold

Mye kvikksølv i brosme fra Sognefjorden


img3120edweb

Ved sju av åtte undersøkte lokaliteter i Sognefjorden hadde brosmene kvikksølvnivåer over gjeldende grenseverdi. Det kommer frem i en fersk rapport.

Mellom 2013 og 2016 har NIFES undersøkt innholdet av tungmetaller og organiske miljøgifter i til sammen 1396 brosmer, 822 langer og 554 annen dypvannsfisk fra hele norskekysten samt havområdene rundt Norge.

Filetprøver fra hver fisk er analysert for tungmetaller som kvikksølv, og samleprøver fra 54 av de 64 lokalitetene er analysert for organiske miljøgifter.

I tillegg er samleprøver av lever av alle artene analysert for både tungmetaller og organiske miljøgifter.

Nesten like høyt som i Hardangerfjorden

– Undersøkelsene bekrefter at brosme kan ha ganske høye nivåer av kvikksølv, forteller NIFES-forsker Sylvia Frantzen.

På grunn av tidligere funn av høye kvikksølvnivåer i brosme finnes det i dag allerede en advarsel mot å spise dypvannsfisk fra Sørfjorden/Hardangerfjorden. Kvikksølvnivåene i Hardangerfjorden er fremdeles høyest av de undersøkte områdene, viser analysene til NIFES-forskerne.

– Men nå har vi også sett at det er nesten like høye nivåer i brosmer i Sognefjorden, sier Frantzen.

Grenseverdien for kvikksølv i de fleste fisk som omsettes i EU og Norge er 0,5 mg/kg våtvekt. I Sognefjorden var gjennomsnittsnivåene ved sju av åtte lokaliteter over denne grenseverdien. Ved den innerste lokaliteten, ved Lusterfjorden, lå kvikksølvnivået på 1,2 mg/kg. På dette nivået er to måltider i måneden nok til å overskride det tolerable inntaket av kvikksølv.

Mattilsynet advarer på bakgrunn av funnene fritidsfiskere mot å spise brosme fisket i Sognefjorden innenfor en linje fra Noreide (vest for Høyangsfjorden) i nord, og rett sør til neset øst for Bjordal.

Mindre kvikksølv i nord

Også i Boknafjorden, i Vestfjorden og ved kysten av Skagerrak var gjennomsnittsnivåene av kvikksølv i brosmefilet over grenseverdien. Nord for Lofoten var imidlertid nivåene gjennomgående lave.

– Vi ser en tydelig sør-nord-gradient. Kvikksølvnivåene blir lavere dess lenger nord man kommer. De avtar også fra innerst i fjordene, ut til kysten og videre ut i åpent hav, sier Frantzen.

Med unntak av blålange hadde de andre undersøkte fiskeslagene som brukes som mat lavere kvikksølvnivåer enn brosme, og under grenseverdi i de aller fleste områder. I hågjel og havmus, arter som ikke vanligvis brukes som mat, var det imidlertid høye nivåer av kvikksølv.

Organiske miljøgifter i lever

Når det gjelder nivåer av organiske miljøgifter i leveren, var en stor del av de undersøkte prøvene over grenseverdien for dioksiner og dioksinlignende PCB. I kystområdene advarer allerede Mattilsynet mot å spise lever av selvfanget fisk på grunn av tidligere funn av dioksiner og dioksinlignende PCB over grenseverdi i lever fra torsk. Når det gjelder fisk fra åpent hav er det bare kvinner i fruktbar alder og barn som frarådes å spise fiskelever.

Alle filetprøvene hadde lave nivåer av organiske miljøgifter.

»Last ned PDF-versjon