Gå til hovedinnhold

Samstemt styringsgruppe har gitt faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus


Produksjonssoner

De syv produksjonsområdene der ekspertgruppen har konkludert med lav risiko for dødelighet på grunn av lakselus er områdenenr 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I områdene 2, 4, 5, 6, 7 er det moderat risiko og i område 3 er det høy risiko. Kysten er delt inn i områder etter grundige analyser av strømforhold og kunnskap om hvordan lakselus overlever fram til den eventuelt finner en fisk å feste seg på. Forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen er leder for styringsgruppen.

En styringsgruppe satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har levert faglig råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus. Dette ligger til grunn for NFDs videre arbeid med trafikklyssystemet for kapasitetsjustering for ørret- og lakseproduksjon.

Rådene skal brukes når departementet bestemmer hvilken farge de ulike produksjonsområdene får i det nye forvaltningssystemet, også kjent som trafikklyssystemet. Fargene avgjør mulighetene for vekst i de ulike produksjonsområdene.

Rådet fra styringsgruppen er blant annet basert på to rapporter som er utarbeidet av eksperter på lakselus fra en rekke sentrale forskningsmiljø i Norge. Alle resultatene fra overvåkingen av lakselus på villfisk for hvert av årene 2016 og 2017 ble lagt til grunn da ekspertgruppen vurderte statusen i hvert enkelt produksjonsområde for oppdrettsfisk.

Styringsgruppen har tatt hensyn til resultatene fra begge de to siste årene i sitt råd. I tillegg har de vurdert usikkerheten og satt opp en sammenstilling for de to årene.

Bak styringsgruppens råd ligger det et omfattende arbeid som har pågått over mange år. Dette arbeidet er samlet og bearbeidet i ekspertgruppens rapporter. De  har tilstrebet å hente inn all relevant kunnskap, gi innsikt i data- og modellgrunnlag og synliggjøre usikkerhet i alle ledd.

Styringsgruppens råd til NFD er å legge følgende vurderinger til grunn vedrørende lakselusindusert dødelighet for laks i 2016-2017 i sitt videre arbeid:

Områdene 1, 8, 9, 11, 12 og 13: Sannsynlig dødelighet < 10% med liten usikkerhet.
Resultatene fra ekspertgruppens metoder er sammenfallende i at det er liten usikkerhet i denne vurderingen.

Område 10: Sannsynlig dødelighet < 10 % med middels usikkerhet.
Usikkerheten er vurdert til middels fordi smittepresset har økt i området fra 2016 til 2017, og det finnes lite overvåkingsdata fra området. Det er ikke trålfangst eller vaktbur fra området.

Område 5 og 7: Sannsynlig dødelighet 10-30% med middels usikkerhet.
Usikkerheten i område 5 er vurdert til middels fordi det er lite overvåkingsdata i sørlige del av området område der det er predikert høyt smittepress. I område 7 er usikkerheten knyttet til stor variasjon i smittepresset mellom 2016 og 2017, og lite kunnskap om utvandringsruter. Det er ikke tråldata fra området.

Områdene 2 og 6: Sannsynlig dødelighet 10-30% med stor usikkerhet.
Usikkerheten i område 2 er vurdert til stor fordi de ulike indikatorene spriker fra observerte lave påslag på trålfanget smolt og smolt i bur til høyt modellert smittepress i området. I område 6 er usikkerheten knyttet til stor variasjon i smittepresset mellom 2016 og 2017, og stor usikkerhet knyttet til utvandringsruter fra elver som utgjør opptil 25% av Norges smoltproduksjon. Det er lite overvåkingsdata fra sørlige områder med høyere smittepress.

Område 3: Sannsynlig dødelighet > 30% med liten usikkerhet.
Resultatene fra ekspertgruppens metoder er samstemte i at det er liten usikkerhet i denne vurderingen.

Område 4: Sannsynlig dødelighet > 30% med middels usikkerhet.
Usikkerheten er vurdert til middels fordi det finnes bare overvåkingsdata fra deler av området som viser høy risiko for dødelighet med liten usikkerhet, samtidig som det er mindre data fra sørlige deler av området.

Styringsgruppen har bestått av:
Forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet Karin Kroon Boxaspen (leder)
Fagdirektør ved Veterinærinstituttet Brit Hjeltnes
Forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning Tor F. Næsje
 
Les mer på NFD sine sider: