Gå til hovedinnhold

LoVeSe: Ikke motstridende budskap fra Havforskningsinstituttet


kommentarskjermdump

Skjermdump av kronikken med kommentaren (i margen) som omhandler en upresis formulering i en tidligere versjon av teksten.  

I en nettsak i Dagens Næringsliv blir det stilt spørsmål til en kommentar som ved en feil kom med i en kronikk om Lofoten, Vesterålen og Senja på HIs hjemmesider. Kommentaren er ikke i strid med vårt budskap i kronikken, slik det kan se ut av saken i DN.

Fremstillingen i DN bidrar til å skape et feilaktig og ufullstendig bilde av hendelsen, og under følger de faktiske forhold i saken.

Kronikken, som forklarer hvorfor Havforskningsinstituttet fraråder oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, stod først på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 11. august. Tre forfattere samarbeidet om å skrive kronikken: havforskningsdirektør Sissel Rogne, programleder Frode Vikebø og forsker Sonnich Meier.

Kommunikasjonsavdelingen var med på å redigere og ferdigstille teksten. Det ble brukt retteprogram med spor endringer og kommentarer underveis i skrivearbeidet. Da samme kronikk ble lagt ut på våre hjemmesider mandag 13. august fulgte en av kommentarene fra skrivearbeidet med. Denne kommentaren ble senere fjernet da den ikke var en del av kronikken, men altså en rettelse/presisering til et avsnitt i en tidligere versjon av teksten.

Effekten av oljesøl på fiskebestander

Kommentaren var myntet på effekten av et stort oljesøl på lokale bestander med begrenset utbredelse (for eksempel kysttorsk). Vi har belegg for å si at et stort oljesøl kan sette et helt årskull av fiskeegg og fiskelarver til en slik bestand i fare. Men vi kan ikke si at dette nødvendigvis medfører at hele bestanden utraderes. Hvor sterkt bestanden rammes påvirkes blant annet av hvor variabel rekruttering bestanden har fra år til år. Symbioses-modellen (en modell under utvikling) sier at fordi skrei rekrutterer jevnt mellom år, får den kun en forbigående nedgang i bestanden. Det skyldes at tapet av en stor andel av et årskull kompenseres med påfyll de kommende årene. En bestand som rekrutterer ujevnt mellom år, kan imidlertid oppleve en mer langvarig effekt på bestanden fordi oljesølet uheldigvis kan ramme et årskull som skulle bære bestanden flere år fremover. Med andre ord var det ikke presist – slik det stod skrevet i en tidlig versjon av teksten – å generalisere og si at lokale bestander kan utraderes selv om hele årskull rammes. Dette ble rettet opp i den endelige kronikken, men kommentaren ble hengende med videre og la seg inn i teksten da vi publiserte kronikken på egne sider.

Direktøren i Norsk Olje og gass, Karl Eirik Schjøtt Pedersen er DNs kilde i saken. Schjøtt Pedersen mener at kommentaren beviser at Havforskningsinstituttet holder tilbake forskningsfunn som gjelder LoVeSe. Det er feil. Tvert om viser innholdet i kommentaren at vi kvalitetssikrer hvordan vi fremstiller rådet vårt. Vi er svært nøye på at vi har godt nok vitenskapelig belegg for det vi skriver og at det er presist formulert. Det vi ikke har belegg for, sier vi heller ikke; derav ordlyden «Dette kan vi ikke si» i kommentaren som det vises til.