Gå til hovedinnhold

Se bildemontasjen: Fiskeegg og larver tåler ikke olje


samlefigur utentekst 2

Med og uten: Fiskelarver som ikke har blitt eksponert for olje til venstre, og larver eksponert for olje til høyre. Montasje: HI

De foreløpige resultatene i EGGTOX-prosjektet viser klart at alle undersøkte fiskeegg- og larver får store skader når de blir utsatt for ulike doser av olje. Det vi ennå ikke vet, er hvilke konsekvenser skadene gir på lang sikt. 

Forskerne har eksponert fiskelarver av hyse, torsk, sei, kveite, sild og polartorsk for olje. 

Målet har vært å se hvordan et mulig oljeutslipp vil påvirke fiskeartene tidlig i livet. 

Fem av de seks utvalgte artene, med unntak av polartorsken, utgjør viktige fiskerier med tidlige sårbare stadier i området Lofoten, Vesterålen og Senja. 

– Ingen vil kunne overleve 

– Vi har eksponert fiskeeggene for olje i tre dager, før de ble overført til rent sjøvann og fulgt fram til de ble klekket som larver, forteller HI-forsker Sonnich Meier. 

– Dosene vi brukte tilsvarer den konsentrasjonen man vil finne i sjøen etter et alvorlig oljeutslipp. 

Resultatene er tydelige for alle artene som ble testet.  – Alle larvene har utviklet alvorlige skader, sier Meier. – Ingen av disse vil kunne overleve i naturen. 

Bildemontasjen viser fiskelarver før (til venstre) og etter (til høyre) oljeeksponering. Montasje: HI

Hyse-egg ble hardest rammet 

 – Det vi ser, er at olje spesielt skader hjerteutviklingen. I tillegg får fiskelarvene store væskeansamlinger i plommesekken, samt utviklingsskader på skjelett og kranium. 

Det er hyselarvene som fikk de største skadene. 

– Disse larvene ble klekket helt uten underkjeve. De vil naturligvis aldri være i stand til å begynne å spise mat selv, forteller HI-forskeren. 

Usikker på de langsiktige konsekvensene 

EGGTOX-prosjektet pågår fortsatt. Det er nå klart dokumentert at fiskeegg- og larver ikke tåler å bli utsatt for olje med realistisk dosering for et større område etter utslipp i LoVeSe.

Det som man derimot ennå ikke har full oversikt over, er hva disse skadene vil bety for fiskebestandene på lengre sikt. 

En modelleringsstudie antyder at en robust bestand vil kunne tåle et oljeutslipp. Modellen som er brukt i den nye studien, er fortsatt under validering. Derfor må disse første resultatene fra studien brukes med forsiktighet. 

– Vi ser i denne studien at en stor og sunn fiskebestand, slik som skreien er i dag, kan tåle store tap på en årsklasse uten at dette påvirker bestanden og fiskeriene alvorlig, sier Meier. – Men i lokale og mindre sterke bestander, samt bestander som rekrutterer mer ujevnt mellom år, vil slike tap kunne ha større konsekvenser. 

LoVeSe: Vårt utvetydige råd er nei 

En viktig del av samfunnsoppdraget til HI er å gi råd til forvaltning og andre, om hvordan vi kan bruke ressursene i havet på en bærekraftig måte. 

Vårt klare råd er å ikke åpne for oljeaktivitet i området Lofoten, Vesterålen og Senja.   

Rådene HI gir, er basert på den best tilgjengelige kunnskapen. EGGTOX-prosjektet er en del av dette kunnskapsgrunnlaget.