Gå til hovedinnhold

Fant nye miljøgifter i Barentshavet


sedimentprove

Slik kan det se ut når forskerne har hentet opp en sedimentprøve fra havbunnen. Her er Stepan Boitsov i gang med registreringen av en prøve.

Det er funnet spor av nye miljøgifter i Barentshavet. Selv om funnet av stoffene i PFAS-gruppen er lite, er det risiko for at stoffene kan hope seg opp gjennom de marine næringskjedene.

– Disse miljøgiftene burde ikke vært til stede i Barentshavet i det hele tatt siden de er menneskeskapte stoffer som ikke finnes naturlig i miljøet, forklarer forsker Stepan Boitsov fra Havforskningsinstituttet.

Kartet viser hvor det er gjort funn av PFAS.

Bunnprøvene som nå har blitt analysert er tatt som en del av kartleggingen som Mareano-prosjektet holder på med. Det er først i år at forskerne har undersøkt disse stoffene i prøver fra hele Barentshavet, men de er tidligere påvist i mindre studier av sedimenter fra enkeltlokaliteter i både Barentshavet og Norskehavet.

Selv om det er funnet flere stoffer fra PFAS-gruppen, er det generelt lite persistente organiske miljøgifter i Barentshavet.

Les mer i rapporten: Undersøkelser av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området

Er produsert av mennesker

Samlebetegnelsen på miljøgiftene som nå er funnet er perfluorerte alkylerte stoffer (PFAS).

– PFAS er organiske stoffer produsert av mennesker. Stoffene brukes i alt fra brannskum til kosmetikk og impregneringsmidler. Det finnes etter hvert et høyt antall av slike stoffer, sier Boitsov.

Kan utgjøre et miljøproblem

Disse stoffene har vært i bruk en del tiår, helt siden 1950-tallet. Først de siste tiårene har forskerne blitt klar over at de kunne utgjøre et potensielt miljøproblem. Derfor kalles de «nye miljøgifter» sammen med en rekke andre stoffer som ikke var klassifisert som miljøgifter før. Det mangler fortsatt reguleringer på produksjon og bruk for flere av stoffene. I tillegg tar det svært lang tid før de blir brutt ned.

– Det er vanligst å finne disse stoffene i belastede områder nær havner og industrielle områder, men også åpent hav kan bli påvirket av miljøgiftene gjennom langtransporterte tilførsler. Det er dette vi ser i Barentshavet, sier Boitsov.

Kan komme inn i næringskjeden

– Etter hvert kan stoffene komme inn i de marine næringskjedene. Dermed kan dyr som hval og isbjørn som er på toppen av næringskjeden få i seg større mengder av stoffene enn det vi observerer på lavere trofisk nivå og i bunnsedimentene, sier Boitsov.

Dette gjør at det er viktig å kunne påvise forekomsten av slike miljøgifter i åpne marine områder. Dermed kan forvaltningen få grunnlaget de trenger for å oppnå forsvarlig bruk og håndtering av stoffene, og eventuelt innføre reguleringer.

Lite alkylfenoler

Også gruppen av miljøgifter som heter alkylfenoler, er undersøkt.

– De aller fleste forbindelsene i gruppen alkylfenoler hadde verdier enten under eller på nivå med målegrensen, men også noen få av stoffene i denne gruppen var over grensen, forteller Boitsov.

Les mer om funnene og undersøkelsene i rapporten: Undersøkelser av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området.