Gå til hovedinnhold

Derfor advarer vi mot sprengning i Oslofjorden


HI 000190

Til våren skal HI-forskere tilbake til Oslofjorden med forskningsfartøyet «GM Dannevig» for å kartlegge gytingen til andre arter i fjorden, og for å få en oppdatert kartlegging av gytingen til torsken.

Fotograf: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet

Miljødirektoratet sa nei til Forsvarets søknad om å sprenge miner i Oslofjorden, etter advarsel fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Hensynet til den sårbare kysttorsken var viktigere.

– Denne saken illustrerer hvor viktig det er å kartlegge kysttorsken og de andre marine ressursene langs kysten. Bare slik kan vi gi kunnskapsbaserte råd. Det er mange interessenter og høyt press i kystsonen, og vi trenger et solid kunnskapsgrunnlag for å kunne forvalte kysten på en helhetlig og bærekraftig måte.

Dette sier havforskningsdirektør Sissel Rogne etter at Miljødirektoratet nylig avslo Forsvarets søknad om å sprenge britiske miner fra andre verdenskrig i området rundt Høyerholmfluene i Indre Oslofjord.

Avslaget kom blant annet etter at Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet sendte en formell uttalelse der det ble advart mot å tillatte sprengingen i gytetiden til kysttorsk, som pågår fra februar til april.

Sårbar torskebestand

Indre Oslofjord har nemlig flere viktige gyteområder, blant annet for torsk. Søknaden til Forsvaret ville medført sprengning i umiddelbar nærhet til ett av disse områdene, i starten på den viktige gyteperioden for torsk på skagerrakkysten. Sprengingen kunne også påvirket gytingen i større deler av Oslofjorden.

Torskebestanden i Oslofjorden er behandlet av HI i rapporten «Kunnskapsstatus kysttorsk i sør (svenskegrense-Stadt)» fra 2016. Rapporten peker på en dramatisk nedgang i forekomst av torsk i Skagerrak.

– Dette er en sårbar bestand. Vi kan ikke utelukke at sprengingen ville skremt torsken, og dermed ødelagt gytingen, sier Sigurd Heiberg Espeland, forsker ved HI.

Anbefaler et annet tidspunkt

«Dersom Fiskeridirektoratet eller Havforskningsinstituttet hadde vært kontaktet i planlegging av dette oppdraget, ville vi sterkt anbefalt et annet tidspunkt på året som vil ha vesentlig mindre negativ effekt på det marine naturmiljøet», står det blant annet i uttalelsen fra HI og Fiskeridirektoratet.

– Hadde man gjort dette på senhøsten, hadde det vært mye mindre problematisk, sier Espeland.