Gå til hovedinnhold

Slik blir Bergen den marine hovedstaden


skip

Havforskning er helt avhengig av fartøyer. HI bruker forskningsfartøyene til å gjøre prøvefangster, samle inn biologiske prøver og teste ut ny observasjonsteknologi. Bildet viser isbryteren "Kronprins Haakon", som ankom Bergen for første gang i januar 2018.  

Fotograf: Kjartan Mæstad

Kronikk i BA 19. juni: Regjeringen Solberg og Stortinget har store ambisjoner for bærekraftig bruk av havet. Nå har vi i Bergen en unik mulighet for å bli den marine hovedstaden – selve navet i satsingen på havet.

Norges økonomi avhenger av våre havbaserte næringer. Vi har olje og gass, fiskeri og havbruk, og må arbeidet hardt og effektiv for en bærekraftig bruk av havet. I fremtiden vil nye havnæringer banke på.  

Rom for samarbeid

Regjeringen har vedtatt at de største og viktigste nasjonale institusjonene i havforvaltning skal ligge i Bergen. Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet (med sine til sammen nær 1000 ansatte) er i dag blant de fremste innen forvaltningsregimer av havressurser.
Havhovedstaden Bergen kan nå få et identitetsskapende bygg som også kan bli en motor i Norges satsning på havet. Vi må tenke nytt, stort og langsiktig – og ikke lokalisere oss til plassproblemer, men for fremtiden med kaifront og tilstrekkelig plass for nye forskningsfasiliteter, marine og maritime næringer og pulserende byliv. Det kan gi unike muligheter for maritim utdanning og forskningsinfrastruktur, og vi ønsker både nye og etablerte og marine og maritime næringer og institusjoner velkommen til samarbeid. 

Havobservasjoner og bestandsestimeringer

Havforskning er helt avhengig av fartøyer. HI bruker forskningsfartøyene til å gjøre prøvefangster, samle inn biologiske prøver og teste ut ny observasjonsteknologi. Vi overvåker og bruker data og fangst fra fiskeriene og samler miljøprøver i langs kysten og langt til havs. I tillegg til egne forskningsfartøy driver vi et omfattende samarbeid med fiskeflåten. Skipene våre inngår i internasjonale dugnader for havobservasjon og bestandsestimeringer. Havforskningsinstituttet leverer datagrunnlaget for kvotene, ikke bare de kommersielt viktige marine artene, men for totalt 104 bestander. Myndighetene i ulike land bruker også disse dataene når de skal forhandle om fordelingene av kvotene.

Kai og skip har felles blodomløp

Det stilles strenge krav til kvaliteten på sjømaten. Vi dokumenterer hvordan vi samler og frakter hundretusenvis prøver fra skipene og inn i våre akkrediterte laboratorier på land. Prøvene må ikke tine eller bli forurenset på veien, og forskere på land og mannskapet på fartøyene arbeider tett sammen for en sikker håndtering. I moderne havforskning har forskningsskip og forskningsbygg et felles blodomløp, og dette kretsløpet er avhengig av kaifront.

Samlet, effektiv drift

Havforskningsinstituttet er i dag spredt på ni bygg etter fusjonen mellom Havforskningsinstituttet og Norsk Institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES). Regjeringen ønsker fusjonsgevinster ved å drive samlet og effektivt. Havforskningsinstituttet har i dag mannskap, instrumentteknikere og forskere på kaia, både for egne og innleide fartøy. Denne driftsformen blir bare enda viktigere ettersom vi øker vår avanserte utstyrspark for å kunne følge de store og raske forandringene som skjer i havet. 

Hele Bergen som marin klynge

Det ligger altså faglige vurderinger bak de kriteriene vi mener må ligge til grunn for tomtevalg i Bergen. Vi gleder oss over at det fins minst tre tomter som kan gi oss det vi trenger, og som også har kvaliteter som styrker Bergen som en marin hovedstad: Rom for gode synergier mellom forskning, forvaltning og næring, rom for byutvikling og rom for ekspansjon. Videre er vi glade for å ha nasjonale og lokale politikere som har bioøkonomiske ambisjoner, og som ser at vi må god forvaltning for å nå FNs bærekraftmål og beholde vårt omdømme. Det er faktisk avgjørende for å få solgt fisk og sjømat. Vi setter pris på bergenspolitikere som sikrer muligheter for havneutvikling. Havnebyen Bergen blir først den marine hovedstaden når vi ser på hele Bergen som en marin klynge – som også inkluderer de mulighetene et nybygg for Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet gir for byutvikling.

G7-konferanse til Bergen!

Allerede denne høsten har regjeringen tatt initiativ til å samle 150 av verdens fremste haveksperter i Bergen. Havforskningsinstituttet er vertsinstitusjon. Ekspertene skal støtte opp om statsminister Solbergs viktige globale havsatsing med G7-landene. Statsministeren har tatt en internasjonal lederrolle i forvaltningen av verdenshavene; med visshet om at hun har noen av verdens beste havforvaltningsinstitusjoner i ryggen.