Gå til hovedinnhold

Lokaliseringsdebatten i Bergen


HI 038184

Havforskningsinstituttet og Sissel Rogne ønsker at det nye bygget til HI og Fiskeridirektoratet får kaifront, sånn at de viktige båtene våre kan komme frem til instituttet.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

De siste dager har Bergens Tidende skrevet flere saker om lokaliseringen av det nye bygget til Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet. Den foreløpig siste saken dreide seg mest om hvordan noen skulle ha tolket det jeg sa under årsmiddagen i Bergens Næringsråd for et halvt år siden. Derfor er det på sin plass å påpeke hva denne saken faktisk handler om.

Av havforskningsdirektør Sissel Rogne

HI er et nasjonalt institutt med hovedkontor i Bergen, en stor avdeling i Tromsø og flere forskningsstasjoner langs kysten. Vi er Europas største havforskningsinstitutt. Med fusjonen mellom HI og Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) styrket regjeringen ytterligere norsk havforskning og -forvaltning. Det nye HI får en mer effektiv ressursbruk i arbeidet med å dokumentere kvaliteten på norsk sjømat.

Planene om å samlokalisere HI og Fiskeridirektoratet har sin bakgrunn i at begge institusjoner har gamle og uhensiktsmessige lokaler spredt over et relativt stort område. Så langt er det gjennomført to utredninger. Én for å avgjøre arealbehovet, og om de eksisterende lokalene skulle rustes opp kontra nybygg. Den andre var en kvalitetssikring, som slo fast at vi måtte forventet en større vekst i sektoren, og at arealbehovet måtte oppjusteres. I sum ble det konkludert med at det vil ha størst samfunnsmessig verdi å bygge et nytt, fremtidsrettet bygg fremfor å pusse opp de gamle lokalene, og at man må tenke større. Det ble også gjort klart at et nytt bygg ikke skulle omfatte Universitet i Bergen, da de har uttalt at de ønsker å bli hvor de er. Følgelig er ikke UiB part i dette byggeprosjektet.

Debatten om hvor statlige arbeidsplasser skal ligge, dukker opp med jevne mellomrom. I august i fjor gikk Sandra Borch (Sp) ut i BT og proklamerte at HI burde flyttes til Tromsø. Senere på høsten ble UiB-rektor Dag Rune Olsen og jeg hipset under Bergens Næringsråds middag. Da jeg takket for oppmerksomheten benyttet jeg anledningen til å fortelle hvor stort og sentralt HI er for Norge, og minnet samtidig om at vi også er et av de største miljøene innen polarforskning, noe jeg håper Bergen er stolt av. Med tanke på statsminister Erna Solbergs løfte om nybygg, den viktige lokaliseringsdebatten og at det til syvende og sist er rikspolitikerne som tar beslutningen i denne saken (og med Borchs forslag friskt i minne) påpekte jeg at ingen av oss – hverken Bergen by eller vi – har råd til å hvile på laurbærene. Jeg advarte om at hvis det blir problemer med å finne en god løsning i Bergen, er det de som kan ønske å flytte HI til Tromsø. Derfor var jeg glad for hipsingen, for det kan vi trenge for å komme i godt i mål.

Når vi så går til de praktiske forholdene rundt et nytt bygg, er viktig å vite at HI har en hel rekke spesiallaboratorier og verksteder, der hundretusenvis av prøver fra båtene våre opparbeides og tonnevis av utstyr lagres, repareres, kalibreres og oppgraderes hvert år. Det er snakk om palle på palle når egne skip eller leiefartøy reiser ut og kommer hjem fra tokt. De biologiske prøvene skal fraktes effektivt og sikkert fra fryselager om bord på skipene til fryselager på land. Bommer vi på logistikken her, kan vitale data gå tapt. En utredning som er gjort underveis viser hvilke kompliserte behov det nye bygget skal dekke. Det er derfor bestemt at Statsbygg skal bygge et såkalt formålsbygg.

HI har altså en mer mangslungen og spesialisert virksomhet enn kanskje noe annet forskningsinstitutt i Norge. Et samlet hovedkvarter for HI inkluderer skipene våre med rederiavdeling, instrumenter og laboratorier – ja, båtene våre er faktisk flytende laboratorier. Våre forskere har i praksis kontor både på land og ombord. Derfor ønsker vi at båtene kan komme frem til oss, og at vi får kaifront.

Når vi først bygger et nytt bygg må vi må være helt sikre på at det blir tatt høyde for, ikke bare dagens behov, men at vi bygger for de neste 50 til 100 årene.  Fiskeridirektoratet har ikke like spesielle behov for teknisk infrastruktur som HI. Men de to virksomhetene har et så viktig samarbeid at en felles lokalisering er helt avgjørende.  

Havbyen Bergen inkluderer så mye mer enn HI og UiB. Samarbeidsflaten vår går langs aksen Haukeland Universitetssjukehus, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, gjennom UiB på Nygårdshøyden, videre til juridisk fakultet på Sydnes og helt ut på Sydnestuppen. I tillegg kommer et stort spekter av marint næringsliv. Vi vil fortsette og forsterke samarbeidet med alle aktuelle kompetansemiljøer.  

Nå er vi kommet til arbeidet med selve tomtevalget. Blant forslagene som ligger på bordet er det flere gode alternativ som alle har dypvannskai og rom for vekst og mangfold. Som havforskningsdirektør er det min oppgave å fremme det som er til det beste for norsk havforskning og HI. Slik kan vi løse de viktige oppgavene vi er pålagt i dag, og ruste oss til å ta best mulig vare på havområdene våre også for fremtidige generasjoner.