Gå til hovedinnhold

Økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak er endret


HI 001267

Vannprøvetaking ved Sørlandet. Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer. (Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet)

Nordsjøen og Skagerrak domineres av høy sjøtemperatur som fører sørlige arter inn i økosystemet, vekst i fiskebestander som følge av redusert fiskepress og stort sett uendrede eller lavere nivåer av forurensende stoffer. Dette er konklusjonen i en ny og oppdatert statusrapport for Nordsjøen og Skagerak.

Sjøtemperaturen har ligget på et forhøyet nivå siden slutten av 1980-tallet og har medført at en rekke sørlige arter har spredt seg i Nordsjøen og Skagerrak. Særlig viktig er spredningen av sørlig dyreplankton, som kan ha ført til dårlige betingelser for rekruttering for mange av de viktige fiskebestandene. Dette kan på sikt gi et mindre produktivt system. Samtidig er det vekst i mange av fiskebestandene fordi overfisket som foregikk tidligere nå i stor grad er stanset. Det er likevel bekymring for bestandenes fremtid om ikke betingelsene for rekruttering blir bedre.

Problemet med overgjødsling som tidligere preget deler av området ser nå i stor grad ut til å være under kontroll. Det er ellers stort sett uendrede nivåer av forurensende stoffer. Med unntak av fiskelever er nivåene av miljøgifter og radioaktive stoffer under grenseverdiene som er satt for trygg sjømat, selv om nivåene av mange stoffer er noe høyere i Nordsjøen og Skagerrak enn i havområder lenger nord.

Statusrapporten for Nordsjøen og Skagerrak utgis av Overvåkingsgruppen for de helhetlige forvaltningsplanene. Overvåkingsgruppen skal bidra til å utvikle god samordning av overvåkingen i norske havområder, samt en samlet vurdering av tilstand og utvikling i de marine økosystemene. Gruppen er satt sammen med deltagere fra 12 direktorater/tilsyn, forvaltnings- og forskningsinstitusjoner og ledes av Havforskningsinstituttet.

Hovedgrunnlaget for statusrapporten er Overvåkingsgruppens indikatorer for Nordsjøen og Skagerrak som er publisert på miljøstatus.no. Statusrapporten kan lastes ned her.