Gå til hovedinnhold

Havforsuring skader hele økosystemet


Vintertoktet18 1

Forskerne har sett på økosystem fra Tropene og til hit, i Barentshavet.

Fotograf: Thomas de Lange Wenneck/HI

Fra Tropene til Arktis er resultatet det samme: Økende havforsuring vil få store, negative effekter på hele økosystem. Ny studie viser at havforvaltningen må bli mindre sektordelt, mener forsker.

I en ny studie har havforskere simulert tre mulige fremtidsscenario, og sett på hvordan disse vil slå ut 50 år frem i tid. 

Resultatet var tydelig; mens de to andre scenarioene hadde både positive og negative utfall, var økt havforsuring utelukkende negativt. 

Alvorlige konsekvenser globalt 

Forskere fra Havforskningsinstituttet har samarbeidet med kolleger fra Frankrike, USA og Australia om den nye studien, som nå er publisert i det anerkjente tidsskriftet Frontiers in Marine Science.

Forskerteamet tok for seg åtte marine økosystemer fra varme strøk til Barentshavet.

Ved å bruke avanserte økosystemmodeller, så de hvilke konsekvenser følgende scenario vil gi:

  1. Økende havforsuring – en effekt av klimaendringer 
  2. Økt vern av marine områder 
  3. Mer eller mindre fiskeri 

Marine økosystem er robuste 

Hovedkonklusjonen er heldigvis positiv: marine økosystem er rimelig robuste, selv mot kraftige påvirkninger. 

– Det vil si at de ikke vil kollapse, sier forskningssjef Erik Olsen ved HI. – Men økt havforsuring er det som vil påvirke økosystemene mest, av de tre scenarioene vi prøvde ut. 

Havforsuring skjer når store mengder CO2 løser seg opp i vannet og blir omdannet til syre. Mer karbonsyre i havet fører til at pH-verdien i havet går ned. 

At havet blir surere, kan få alvorlige følger for de som lever der, spesielt for organismer som danner skall og skjelett av kalk. 

Havforsuring «gir bare tapere» 

Studien viste at marint vern eller endring i fiskeriene ville påvirke noen arter positivt, andre negativt. Konsekvensene var altså blandet. 

– Mens økt havforsuring vil påvirke absolutt alle delene av økosystemene, sier Olsen.

– Og på en overveldende negativ måte.

–  Må endre måten havene forvaltes på 

Politikere tar viktige avgjørelser om hvordan havene skal forvaltes. Det gjør de, som oftest, ut i fra et kunnskapsgrunnlag fra havforskere.

Tidligere har havforskning- og forvaltning vært klart delt inn i ulike sektorer. For eksempel forvaltning av en enkelt art, eller utslippstillatelser som blir behandlet for hvert enkelt utslippspunkt.

Denne studien er et eksempel på at man må tenke bredere, mener forskningssjefen.

– Vi er nødt til å tenke på tvers av de ulike sektorene, og se hele økosystem under ett, avslutter Erik Olsen.