Gå til hovedinnhold

HI-trio i klimarapporten


HI 039233

Knut Yngve Børsheim (t.v.) og Mette Skern-Mauritzen er hovedforfattere til FNs klimarapport. Arbeidet starter i løpet av våren. Geir Ottersen (t.h.) er alt i gang med sitt bidrag. Han er blant hovedforfatterne til en spesialrapport om hav og is.    

Fotograf: Erlend A. Lorentzen

Havforskningsinstituttet er tungt representert i den kommende klimarapporten fra FN. Instituttet deltar med tre hovedforfattere: økolog Mette Skern-Mauritzen, mikrobiolog Knut Yngve Børsheim og fiskerioseanograf Geir Ottersen.    

 

Arbeidet med FNs sjette klimarapport er i gang, og forfatterlisten fra norske institusjoner er så godt som endelig avgjort. Av 873 foreslåtte forfattere fra hele verden, derav 84 fra Norge, er det til slutt rundt 220 som ender opp som hovedforfattere.     

Synliggjør konsekvensene

– FNs klimarapport handler ikke bare om hvilke klimaendringer som skjer, men den viser i økende grad også hva som er konsekvensene av disse endringene, sier Mette Skern-Mauritzen. Hun er forskningssjef for faggruppe økosystemprosesser på Havforskningsinstituttet, og har jobbet mye med de store marine økosystemene i norske havområder.

Dobbeltpress på havets resurser

– I våre havområder ser vi allerede klare tegn på økosystemendringer som følge av varmere hav – fisk som flytter på seg og endret artssammensetning. Det blir interessant å sette disse funnene inn i en global sammenheng, sier Mette Skern-Mauritzen. Hun minner også om at det er et uttalt mål å hente mer og nye ressurser fra havet.

– Kombinasjonen av klimaendringer og økt ressursutnyttelse vil føre til ytterligere press på havet og livet der. Vi må ha med oss denne helheten i arbeidet med klimarapporten.

Grunnlag for klimapolitikk

Knut Yngve Børsheim er seniorforsker og arbeider med karbonets kretsløp i havet. Han ser frem til å bidra til klimarapporten, som skal være ferdig i 2021/2022.

– FNs klimarapport handler ikke om nytt forskningsarbeid, men om å sammenstille og kvalitetssikre eksisterende kunnskap. Det neste tiåret er avgjørende for å nå FNs klimamål, og den nye rapporten blir det viktigste grunnlagsdokumentet for klimapolitikken som skal føres i denne perioden, sier han.

Endringer i Arktis

Geir Ottersen, som jobber hovedsakelig med hvordan klima påvirker de store fiskebestandene våre, har alt et lite forsprang på sine to kollegaer. Han er en av hovedforfatterne på en spesialrapport om hav og is (les sak om rapporten), der han har ansvar for det som handler om havforsking i Arktis, først og fremst i det nordlige Barentshavet og Polhavet.

– Det er lite som tyder på at det blir noe omfattende fiskeri i Polhavet, men vi må videreføre forskningen vårt i området. Det er bare slik vi kan få med oss de endringene som skjer i økosystemet, sier Geir Ottersen.