Gå til hovedinnhold

Har undersøkt miljøgifter i marine oljer


Lab fiskeolje helgeskodvin nifes 112

Foto: Helge Skodvin

En undersøkelse av ti ulike marine oljer viste at det var stor variasjon i innholdet av miljøgifter, men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norges og EUs grenseverdi.

På oppdrag for Mattilsynet undersøker Havforskningsinstituttet hvert år innholdet av uønskede stoffer i marine oljer som selges som kosttilskudd til mennesker.

I 2017 ble syv fiskeoljer, én blandingsolje av fiskeolje og planteolje, én selolje og én mikroalgeolje undersøkt. Ingen av oljene oversteg øvre grenseverdier i Norge og EU for lovlig omsetning av oljer.

Ingen var over grenseverdi

Oljene blir analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, i tillegg til grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

– Resultatene våre viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske miljøgifter mellom de ulike marine oljene som ble undersøkt. Men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier, sier forsker Bente Nilsen.

Lave nivå av tungmetaller

De høyeste konsentrasjonene ble funnet i en kaldpresset haileverolje, en lakseolje og en kaldpresset selolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene. For arsen varierte mengden i de ulike oljene, men i de fleste oljene var nivåene svært lave. 

Les hele rapporten her.