Gå til hovedinnhold

Vil gjenoppbygge fiskebestandene i Porsangerfjorden


feltstasjonen Porsanger

Utsikt over Porsangerfjorden. Bygningene på bildet er Havforskningsinstituttet sin feltstasjon. Foto: Mari Skuggedal Myksvoll, HI

Torsken har fått spesielt fokus i en ny rapport der Havforskningsinstituttet anbefaler at det blir opprettet verneområder i Porsangerfjorden. Målet er å se om det kan bidra til gjenoppbygging av fiskebestandene i fjorden.

Tidligere var Porsangerfjorden kjent for å være fiskerik. Både sild, torsk, sei, hyse, rødspette og kveite fantes i store mengder, men etter 2. verdenskrig ble fisket raskt dårligere.

- Fra rundt 1970 har de fleste fiskeriene i fjorden blitt regnet som fullstendig kollapset. Spesielt påfallende har kanskje nedgangen i bestanden av lokal fjordtorsk vært, forteller forsker Hans Kristian Strand.

Strand har gjennomført en mulighetsstudie som viser at det kan være mulig å få tilbake noe av dyrelivet i fjorden. Konklusjonen er at etablering av et verneområde, ofte omtalt som MPA (Marine Protected Area), kan være et godt utgangspunkt.

- I et slikt område begrenses det kommersielle fisket slik at bestanden av stor fisk kan bygge seg opp. Samtidig gjennomføres det tiltak for å hjelpe fisken gjennom antatt kritiske faser i livssyklusen, forklarer Strand.

  • Forkortes ofte MPA som står for Marine Protected Area
  • Etablering av slike områder øker internasjonalt, mange steder har resultatet blitt sterk vekst i fiskebestandene
  • FNs mål er at 10 % av verdenshavene skal ha en form for beskyttelse innen 2020
  • I slike områder gjelder egne regler for ferdsel, fiske og fangst
  • For Porsanger er det foreslått å begrense kommersielt fiske

Fokus på torsk

- Vi har sett på ulike tiltak for hvordan vi kan øke mengde fisk i fjorden igjen. Spesielt har vi fokusert på yngel av torsk, forteller Strand.

Olderfjorden, en av fjordarmene på Porsangerfjorden, hadde tidligere en stor bestand av kysttorsk. Den levde i hele fjordsystemet, men kom «hjem» for å gyte. De siste tiårene har det nesten ikke vært gyting, det vil forskerne prøve å endre på.

- Ved å fange kysttorsk i fjorden og overføre de til merder i Olderfjorden, kan vi få fisk til å gyte her. Dermed vil trolig yngelen oppfatte denne fjordarmen som «hjemme» og forhåpentligvis også returnere hit når den blir kjønnsmoden og skal gyte, forteller Strand.

Olderfjorden var kjent for å være fiskerik. Kan et verneområde hjelpe med å gjenoppbygge bestanden? Den røde prikken viser Havforskningsinstituttet sin feltstasjon i Porsanger.

Lager «tarefjell» for å hjelpe yngel

En forutsetning for suksess er at tilstrekkelig med yngel overlever. I Porsangerfjorden trenger trolig yngelen hjelp for å unngå å bli mat for andre fisker. Også dette problemet har forskerne tenkt på:

- Utenfor stasjonen vår har vi satt ut undervannsstativer for å se om vi får tare og skjell til å vokse 10-15 meter oppover i vannsøylen. Fungerer de som tenkt, vil de etter hvert skape en tett skog og gi både mat og skjulesteder til yngel. Sjøfugl vil også kunne ha glede av slike strukturer. Dette forsøket ser foreløpig lovende ut, og i løpet av våren kommer vi til å sette ut enda flere stativer, avslutter Strand.