Gå til hovedinnhold

HI om gruvedrift i Førdefjorden: Ikke bærekraftig bruk av fjorden


Fjord omgitt av snøkledde fjell sett ovenfra fra et fly med deler av propell i forgrunnen.

Førdefjorden sett frå lufta. 

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har flere faglige innvendinger mot deponering av gruveavgang i Førdefjorden.

Fredag 4. oktober sendte Havforskningsinstituttet (HI) en høringsuttalelse til Direktoratet for mineralforvaltning angående en søknad om driftstillatelse for utvinning av rutil i Engebøfjellet ved Førdefjorden. Konklusjonen fra forskerne er klar: HI vurderer at kunnskapsgrunnlaget som er lagt ved driftstillatelsen for utvinning har klare faglige mangler. Deponering av gruveavgang i Førdefjorden representerer ikke en bærekraftig bruk av fjorden.

– Dette bygger på en samlet vurdering av de forventede effektene på økosystemet, sier Terje van der Meeren, HI-forskeren som har ledet arbeidet med høringsuttalelsen.

Her er noen av innvendingene HI har mot søknaden:

  • Søknaden fra gruveselskapet inneholder ingen overbevisende beskrivelse av hvordan det skal hindre finpartikulært gruveavfall i å nå kysttorskens gyteområder nedenfor landdeponiet.
  • Søknaden inneholder ingen avbøtende tiltak for kysttorsken når det gjelder sprengningsaktivitet.
  • Det er lagt for liten vekt på episodiske hendelser, som ekstremvær og varierende strømforhold i fjorden.
  • Undersjøiske ras fra deponikjeglen som vil komme på bunnen av fjorden, vil sannsynligvis føre med seg steinstøv langt utenfor deponigrensen.
  • Det finnes flere rødlistede fiskearter, som uer og blålange, i det aktuelle området. Ny forskning viser at dypvannsarter i fjordene kan være genetisk forskjellige fra bestandene ute i havet.
  • Det vil ta mye lengre tid å gjenetablere artsmangfoldet enn de 10 årene etter avviklet gruvedrift som er antydet i driftssøknaden.
  • Før driftstillatelse vurderes, bør det også komme på plass et overvåkningsprogram som kan følge med på utviklingen til økosystemet i Førdefjorden.

Les hele høringsuttalelsen her.