Gå til hovedinnhold

Nordlig forflytning av fiskesamfunn holder stand


Maria Fossheim

– Så mange som 25 nye arter kan komme inn i Barentshavet på grunn av klimaendringene., sier programleder Maria Fossheim.

Hent bildet i full oppløsning.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Den betydelige nordlige forflytningen av de sørlige fiskesamfunnene holder stand. Så mange som 25 nye arter kan komme inn i Barentshavet på grunn av klimaendringene.

Maria Fossheim, programleder for Barentshavet og Polhavet på Havforskningsinstituttet, og kollegaer fra blant annet UiT, vekket oppsikt med Nature-artikkelen om hvordan det sørlige fiskesamfunnet med arter som torsk og hyse gradvis forflytter seg nordover. Hovedforklaringen er de raske klimaendringene i Barentshavet. Varmere vann gjør det godt levelig og sørger for rikelig med mat for arter som normalt trives bedre lenger sør.

Ny normaltilstand

Studien viser at det har funnet sted en markant endring i utbredelsen av fiskesamfunnene mellom 2004 og 2012. I denne perioden skjedde forflytningen i et raskere tempo enn det FNs klimapanel har forutsett i sine scenarioer.

– Nå har vi bearbeidet data som går helt frem til 2017, og vi ser at fiskesamfunnene ser ut til å stabilisere seg på et nytt nivå. Forflytningen varer ved, og det nordlige Barentshavet ligner nå mer på slik vi var vant til å se det sørlige Barentshavet. Det er som ventet, forklarer Maria Fossheim.

Nye kommer til, andre presses ut

Basert på framskrivinger og klimamodeller kan forskerne også si noe om hva som skjer i de kommende tiårene. Så mange som 25 nye arter kan innta Barentshavet innen 2050 – avhengig av hvordan klimamodellene slår til.

–  Med klimaendringene ser vi at artssammensetningen i Barentshavet endrer seg. Nye arter kommer til, andre blir presset ut i randsonene. Det er vanskelig å forutse hvilke arter som blir vanlige i Barentshavet frem mot 2050, men polartorsk er et eksempel på en fiskeart som trolig blir presset ut og må finne nye leveområder i Polhavet, forteller Maria Fossheim.

Påvirkning på fiskeriene

Klimaendringene påvirker hvor mye som kan fiskes hvor og hva som kan fiskes. Maria Fossheim opplever at det er stor interesse blant fiskerne for å lære mer om hva fremtiden vil bringe for norske fiskerier.

– Globalt slår klimaendringene negativt ut for fiskeriene, men her i Norge nyter vi trolig godt av dem frem til 2050. Noen endelig fasit på artssammensetningen og fangstvolum kan vi ikke gi – til det er det for mange faktorer som spiller inn – både fysiske forhold og det biologiske samspillet artene imellom.             

Her kan du lese Nature-artikkelen:

Recent warming leads to a rapid borealization of fish communities in the Arctic

Fossheim, M., Primicerio, R., Johannesen, E., Ingvaldsen, R. B., Aschan, M. M., & Dolgov, A. V. (2015). Recent warming leads to a rapid borealization of fish communities in the Arctic. Nature Climate Change5(7), 673. LENKE: https://doi.org/10.1038/nclimate2647

Slik har fisken flyttet seg: