Gå til hovedinnhold

HI mener det er mangler i plan for avfallshåndtering


Engebøfjellet

Utsikt vestover fra Engebøfjellet i Førdefjorden, mot bygda Vevring.

Fotograf: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) med innspill til Nordic Minings avfallshåndteringsplan. 

Havforskningsinstituttet (HI) kan ikke se at avfallshåndteringsplanen innebærer nye momenter angående gruvevirksomhet i Engebøfjellet, med tilhørende deponering av gruveavfall i Førdefjorden, samt fare for påvirkning av Grytaelva som har sitt utløp i gytefeltet og oppvekstområdet for kysttorsken i Redals- og Liavika. 

HI minner igjen om konsekvensene for det marine økosystemet ved dumping av finpartikulært materiale og kjemikalier, som f.eks. SIBX, i Førdefjorden. 

Videre gir ikke avfallshåndteringsplanen etter Havforskningsinstituttets syn god sikkerhet for at miljøforhold i Grytaelva ikke vil kunne påvirkes negativt.

Det skriver HI i en høringsuttalelse til Miljødirektoratet. 

Slik oppsummerer havforskerne sine innspill: 

  • Overvåkning og tiltak av Grytaelva og Redalsvika mot utslipp av finpartikulært materiale, oljesøl og ammonium fra rester av sprengstoff er utilstrekkelig beskrevet.
  • Det er uklart hvordan sedimentasjonsbassenget for partikler som skal håndtere avrenning fra landdeponiet i Engebødalen, vil fungere, inkludert under episoder med ekstremnedbør.
  • Det er også uklart om Grytaelva vil få redusert vannføring, hvor vann fra sedimentasjonsbassenget vil ende opp, og hvilke kontrolltiltak som vil iverksettes ved overskridelse av grenseverdier her.
  • Det mangler en god beskrivelse av størrelsesfordelingen av mineralpartiklene i avgangsmassene, noe som er nødvendig for å vurdere partikkelspredning.
  • Det bør settes mer fokus på alternativ bruk av gruveavfallet med sirkulær økonomi som målsetning.
  • Det er ikke tatt hensyn til mulige utslipp av mikro- og nanoplast.
  • De positive forventningene til rehabiliteringen av sjødeponiet etter endt deponering mangler etter HI sitt syn en solid faglig forankring.
  • Flotasjonsprodukt som inneholder Sodium Isobutyl Xanthate (SIBX), bør håndteres og destrueres som spesialavfall i stedet for å slippes ut med avgangen.
  • Håndtering av borevann fra dagbrudd og underjordisk drift er ikke omtalt.
  • Angående overvåkning av miljøtilstand mangler det etablering av referansestasjoner. Videre er det et usikkerhetsmoment knyttet til finanseringen av overvåkningen etter drift.

Les hele brevet her.