Gå til hovedinnhold

Havforskningsinstituttets dialogmøte for forskere, forvaltere og brukere av kyst og fjord i nord


Fjord 5

Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash

Norge ønsker bærekraftig og ren sjømat på tallerkenen, høstbare bestander av fisk og skalldyr og et yrende plante- og dyreliv langs hele kysten, helt inn i fremtiden.

Havforskningsinstituttet skal bidra med den kunnskapen som kan sikre disse rene og rike hav, bærekraftig høsting og framtidsrettet oppdrett – langs kysten og helt inn i fjordene.

Marine dyr, fisk og alger langs kysten og i fjordene blir i stigende grad påvirket av klima og menneskelige aktiviteter som for eksempel høsting og fiskeri, akvakultur, turisme og gruvedrift. Havforskningsinstituttet (HI) ønsker å forstå endringene i kysttorskbestanden og andre ressurser, gjennom en forståelse av hele det marine systemet. Her er også de samla miljøeffektene fra menneskelige aktiviteter viktige. En slik fremgangsmetode skapes gjennom «helhetlig økosystemvurdering» og «økosystembasert forvaltning». «Økosystembasert forvaltning» tar utgangspunkt i HIs samfunnsoppdrag og vårt mål om å gi «kunnskap og råd for rene og rike hav inn i evigheten». Overvåkning av havmiljøet og en samla forskning av kystens arter og menneskelige påvirkning er helt grunnleggende for en slik økosystembasert forvaltning. Men hvordan sikre tidsriktig og relevant forskning, og økosystembaserte råd til forvaltningen, som gir Norge rom for «blå vekst» og «bærekraftige kystressurser og fiskerier» inn i evigheten?

Hvorfor er det viktig at vi møtes

Havet som renner langs kysten og inn i fjordene våre, inneholder marine ressurser som blir utnyttet av en lang rekke sektorer. Fiskeriene og akvakultur blir blant annet regulert av Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og andre sektormyndigheter, mens for eksempel gruvedrift, utslipp, hav-vindkraft og vern blir regulert av Miljødirektoratet, alt gjennom en rekke lover og forskrifter. Gjennom plan- og bygningsloven har kommunene også store muligheter til å planlegge og bestemme over sine egne kystarealer (ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen) – det er kommunestyret i den enkelte kommune som vedtar planen: dersom en kommune for eksempel ikke ønsker akvakultur, kan kommunestyret bestemme det. Dette gir en komplisert, tverrsektoriell forvaltning av kyst og i fjord. Derfor må vi snakke sammen – på tvers og på langs av forskning og forvaltningen og på tvers av diversiteten av «brukere» og «vernere» av kyst og fjord.

Hva ønsker vi med FiN

Havforskningsinstituttet er et nasjonalt forskningsinstitutt som eies av Nærings- og fiskeridepartementet og styres som en statlig etat: «Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for forvaltningen av levende marine ressurser og sjømat, og levere forskning, data, forvaltningsstøtte og kunnskap som grunnlag for god forvaltning og for samfunnet for øvrig». Havforskningsinstituttet arbeider langs hele norskekysten, og har stasjoner fra Flødevigen i sør til Porsanger i nord. FiN er HIs dialogmøte med forvaltning og brukere av kyst og fjord i nord. Ved å møtes i nord, presentere vår forskning, og sammen snakke om utfordringer og muligheter på tvers av sektorer og brukergrupper, kan vi identifisere og diskutere utfordringen med særlig relevans for nordområdene.